Ponuka odkaz

Pre pohodlie, táto téma obsahuje zoznam ponuka programovacie prvky zoskupené podľa funkčných oblastí.

Abecedné zoznamy, nájdete v nasledujúcich témach:

Ponuka kľučky

GetMenu
GetSubMenu
GetSystemMenu
IsMenu

Položka ponuky informácie

GetMenuItemCount
GetMenuItemID
GetMenuItemInfo
GetMenuState
SetMenuItemInfo

MENUITEMINFO

Predvolené položky ponuky

GetMenuDefaultItem
SetMenuDefaultItem

Položka ponuky štátov

CheckMenuItem
CheckMenuRadioItem
EnableMenuItem
HiliteMenuItem
SetMenuItemBitmaps

Ponuka šablóny

LoadMenu
LoadMenuIndirect
MENUITEMTEMPLATE
MENUITEMTEMPLATEHEADER
MENUEX_TEMPLATE_HEADER
MENUEX_TEMPLATE_ITEM

Ponuku vytvorenia a modifikácie

AppendMenu
CreateMenu
CreatePopupMenu
DeleteMenu
DestroyMenu
DrawMenuBar
InsertMenu
InsertMenuItem
ModifyMenu
RemoveMenu

SetMenuItemInfo

Zobrazenie ponuky

SetMenu
TrackPopupMenu
TrackPopupMenuEx
WM_CONTEXTMENU

Ponuka správy

WM_COMMAND
WM_CONTEXTMENU
WM_DRAWITEM
WM_ENTERMENULOOP
WM_EXITMENULOOP
WM_INITMENU
WM_INITMENUPOPUP
WM_MEASUREITEM
WM_MENUCHAR
WM_MENUSELECT
WM_SYSCOMMAND

Index