Ovládacie prvky

   Ovládacie prvky

      O kontrolách

         Preddefinovaných kontrol

         Vlastn?ovládacie prvky

         Kontrola oznámenia správy

         Kontrola správ

      Kontrola odkaz

         Kontrola správ

            WM_GETFONT

            WM_SETFONT

   Tlačidl

      O tlačidlách

         Tlačidlo typy a štýly

            Tlačítka

            Začiarkavacie políčka

            Prepínacie tlačidl

            Vlastník ťahan?tlačidl

            Skupina boxy

         Tlačidlo štátov

            Výber tlačidla

            Prvky Button State

            Zmeny stavu tlačidlo

         Oznámenia správy z tlačidiel

         Správy na tlačidl

         Tlačidlo farebn?správy

         Tlačidlo predvolen?správa spracovania

      Pomocou tlačidiel

         Vytvorenie tlačidlo mimo dialógového okna

         Pomocou tlačidiel, ktor?s?bez vlastníka-ťahan

         Vlastník ťahan?tlačidlami

      Tlačidlo odkaz

         Funkcie tlačidiel

            CheckDlgButton

            CheckRadioButton

            IsDlgButtonChecked

         Tlačidlo správy

            BM_CLICK

            BM_GETCHECK

            BM_GETIMAGE

            BM_GETSTATE

            BM_SETCHECK

            BM_SETIMAGE

            BM_SETSTATE

            BM_SETSTYLE

            BN_CLICKED

            BN_DBLCLK

            BN_DISABLE

            BN_DOUBLECLICKED

            BN_HILITE

            BN_KILLFOCUS

            BN_PAINT

            BN_PUSHED

            BN_SETFOCUS

            BN_UNHILITE

            BN_UNPUSHED

            WM_CTLCOLORBTN

         Tlačidlo štýly

   Kombinovan?polia

      O pol?so zoznamom

         Rozbaľovacie pole typov a štýly

         Rozbaľovacie pole zoznamu

            Zobrazi?obsah

            Aktuálny výber

            Rozbaľovacie zoznamy

         Upravte kontroly výber pol

         Vlastník ťahan?zoznamom

         Subclassed pol?so zoznamom

         Osobitosti poľa so zoznamom

            Adresár zoznam

            Údaje priraden?položky zoznamu

            Rozšíren?používateľsk?rozhranie

         Rozbaľovacie pole oznámenia

         Predvolen?správanie poľa so zoznamom

      Použitím pol?so zoznamom

         Vytvorenie jednoduchých rozbaľovacie pole

            Vytvorenie jednoduchých dialógovým oknom

            Spracovanie WM_INITDIALOG a WM_DESTROY správ jednoduch?dialógového okna

            Spracovanie WM_COMMAND správu jednoduchou dialógového okna

            Vytvorenie dialógov?okno Pravopis

         Vytvorenie vlastník ťahan?rozbaľovacie pole

            Vytvorenie dialógov?okno ťahan?vlastníka

            Spracovanie WM_INITDIALOG a WM_DESTROY správ v dialógovom okne ťahan?vlastník

            Spracovaním správy WM_MEASUREITEM

            Spracovaním správy WM_DRAWITEM

            Spracovanie WM_COMMAND hlásenie v dialógovom okne ťahan?vlastník

            Vytvorenie dialógov?okno námestie jedlo

         Subclassing rozbaľovacie pole

            Spracovaním správy WM_CREATE

            Spracovaním správy WM_SETFOCUS

            Spracovanie definovanom aplikáciou správy

            Vytvorenie rozbaľovacieho poľa Toolbar

      Rozbaľovacie pole odkaz

         Rozbaľovacie pole funkcie

            DlgDirListComboBox

            DlgDirSelectComboBoxEx

            DlgDirSelectEx

         Rozbaľovacie pole štruktúry

            COMPAREITEMSTRUCT

            DRAWITEMSTRUCT

            MEASUREITEMSTRUCT

         Rozbaľovacie pole správy

            CB_ADDSTRING

            CB_DELETESTRING

            CB_DIR

            CB_FINDSTRING

            CB_FINDSTRINGEXACT

            CB_GETCOUNT

            CB_GETCURSEL

            CB_GETDROPPEDCONTROLRECT

            CB_GETDROPPEDSTATE

            CB_GETDROPPEDWIDTH

            CB_GETEDITSEL

            CB_GETEXTENDEDUI

            CB_GETHORIZONTALEXTENT

            CB_GETITEMDATA

            CB_GETITEMHEIGHT

            CB_GETLBTEXT

            CB_GETLBTEXTLEN

            CB_GETLOCALE

            CB_GETTOPINDEX

            CB_INITSTORAGE

            CB_INSERTSTRING

            CB_LIMITTEXT

            CB_RESETCONTENT

            CB_SELECTSTRING

            CB_SETCURSEL

            CB_SETDROPPEDWIDTH

            CB_SETEDITSEL

            CB_SETEXTENDEDUI

            CB_SETHORIZONTALEXTENT

            CB_SETITEMDATA

            CB_SETITEMHEIGHT

            CB_SETLOCALE

            CB_SETTOPINDEX

            CB_SHOWDROPDOWN

            CBN_CLOSEUP

            CBN_DBLCLK

            CBN_DROPDOWN

            CBN_EDITCHANGE

            CBN_EDITUPDATE

            CBN_ERRSPACE

            CBN_KILLFOCUS

            CBN_SELCHANGE

            CBN_SELENDCANCEL

            CBN_SELENDOK

            CBN_SETFOCUS

            WM_COMPAREITEM

            WM_DRAWITEM

            WM_MEASUREITEM

         Rozbaľovacie pole štýlov

   Editovacích

      O ovládacích prvkoch na úpravu

         Úprava typov ovládacích prvkov a štýlov

         Text medzipamäte

            Pridelenie medzipamäte Text

            Inicializuje sa Text medzipamäte

            Tvorby nárazníkov?textu iba na čítanie

         Zmena formátovania obdĺžnik

         Operácie s textom

            Výber ovládacieho prvku upravi

            Výber textu

            Nahrádzanie textu

            Zmeníte písmo použit?ovládac?prvok upravi

            Vystrihnúť, kopírova? prilepi?a jasn?operácie

            Upravujúci Text

            Obmedzenie užívateľom zadan?Text

            Charakter a Line operáci

            Posúvaného textu v ovládacom prvku upravi

            Nastavenie zarážky tabulátora a okrajov

            Zatajovanie vstup používateľa

            Pomocou čísel

            Operácie Undo s textom

            Manipulácia s Word Wrap

            Načítava sa body a znaky

         Upravte kontroly oznámenia správy

         Upravte kontroly predvolen?správu spracovania

      Pomocou ovládacích prvkoch na úpravu

         Jednoduch?slovo spracovanie s ovládacím prvkom upravi

         Pomocou ovládacích prvkoch na úpravu jednoriadkov

      Upravte kontroly odkaz

         Upravi?funkcie ovládania

            EditWordBreakProc

         Úpravy kontrolných správ

            EM_CANUNDO

            EM_CHARFROMPOS

            EM_EMPTYUNDOBUFFER

            EM_FMTLINES

            EM_GETFIRSTVISIBLELINE

            EM_GETHANDLE

            EM_GETIMESTATUS

            EM_GETLIMITTEXT

            EM_GETLINE

            EM_GETLINECOUNT

            EM_GETMARGINS

            EM_GETMODIFY

            EM_GETPASSWORDCHAR

            EM_GETRECT

            EM_GETSEL

            EM_GETTHUMB

            EM_GETWORDBREAKPROC

            EM_LIMITTEXT

            EM_LINEFROMCHAR

            EM_LINEINDEX

            EM_LINELENGTH

            EM_LINESCROLL

            EM_POSFROMCHAR

            EM_REPLACESEL

            EM_SCROLL

            EM_SCROLLCARET

            EM_SETHANDLE

            EM_SETIMESTATUS

            EM_SETLIMITTEXT

            EM_SETMARGINS

            EM_SETMODIFY

            EM_SETPASSWORDCHAR

            EM_SETREADONLY

            EM_SETRECT

            EM_SETRECTNP

            EM_SETSEL

            EM_SETTABSTOPS

            EM_SETWORDBREAKPROC

            EM_UNDO

            EN_CHANGE

            EN_ERRSPACE

            EN_HSCROLL

            EN_KILLFOCUS

            EN_MAXTEXT

            EN_SETFOCUS

            EN_UPDATE

            EN_VSCROLL

            WM_COMMAND

            WM_CTLCOLOREDIT

            WM_UNDO

         Upravte kontroly štýly

   Zoznam pol

      O zoznam pol

         Box typy zoznamov a štýly

         Prehľad funkci?zoznamu poľa

         Oznámenia správy zo zoznamu pol

         Správy do zoznamu pol

         Predvolen?okno správy spracovania

         Vlastník ťahan?zoznam pol

      Pomocou zoznamu pol

         Vytvorenie jednoduchých zoznamom

         Vytvorenie adresára zoznam zoznam s možnosťou výberu jednej položky

         Vytvori?zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek

         Vytvára zoznam vlastníkom ťahan

      Zoznam poľa odkaz

         Zoznam poľa funkcie

            DlgDirList

         Zoznam poľa štruktúry

            DELETEITEMSTRUCT

         Zoznam poľa správy

            LB_ADDFILE

            LB_ADDSTRING

            LB_DELETESTRING

            LB_DIR

            LB_FINDSTRING

            LB_FINDSTRINGEXACT

            LB_GETANCHORINDEX

            LB_GETCARETINDEX

            LB_GETCOUNT

            LB_GETCURSEL

            LB_GETHORIZONTALEXTENT

            LB_GETITEMDATA

            LB_GETITEMHEIGHT

            LB_GETITEMRECT

            LB_GETLOCALE

            LB_GETSEL

            LB_GETSELCOUNT

            LB_GETSELITEMS

            LB_GETTEXT

            LB_GETTEXTLEN

            LB_GETTOPINDEX

            LB_INITSTORAGE

            LB_INSERTSTRING

            LB_ITEMFROMPOINT

            LB_RESETCONTENT

            LB_SELECTSTRING

            LB_SELITEMRANGE

            LB_SELITEMRANGEEX

            LB_SETANCHORINDEX

            LB_SETCARETINDEX

            LB_SETCOLUMNWIDTH

            LB_SETCOUNT BOLA

            LB_SETCURSEL

            LB_SETHORIZONTALEXTENT

            LB_SETITEMDATA

            LB_SETITEMHEIGHT

            LB_SETLOCALE

            LB_SETSEL

            LB_SETTABSTOPS

            LB_SETTOPINDEX

            LBN_DBLCLK

            LBN_ERRSPACE

            LBN_KILLFOCUS

            LBN_SELCANCEL

            LBN_SELCHANGE

            LBN_SETFOCUS

            WM_CHARTOITEM

            WM_CTLCOLORLISTBOX

            WM_DELETEITEM

            WM_VKEYTOITEM

         Zoznam poľa štýlov

   Bohat?editovacích

      O ovládacích prvkoch na úpravu Rich

         Rich upravi?verzia 2.0

         Vytvorenie bohat?upravi?ovládac?prvok

         Formátovanie textu

         Aktuálny výber v ovládacom prvku Rich upravi

         Bohat?upravi?operácie s textom

         Program Word a zlomy riadkov

         Bohat?upravi?schránky operácie

         Prúdy

         Tla

         Bezedn?bohat?editovacích

         Rôzne oznámenie správy

         Nepodporovan?funkcie kontroly upravi

      Bohat?upravte kontroly odkaz

         Volanie funkcie bohat?upravi

            EditStreamCallback

            EditWordBreakProcEx

         Bohat?na úpravu štruktúry

            CHARFORMAT

            CHARFORMAT2

            CHARRANGE

            COMPCOLOR

            EDITSTREAM

            ENCORRECTTEXT

            ENDROPFILES

            ENLINK

            ENOLEOPFAILED

            ENPROTECTED

            ENSAVECLIPBOARD

            FINDTEXT

            FINDTEXTEX

            FORMATRANGE

            FILTER HLÁSEN

            PARAFORMAT

            PARAFORMAT2

            INTERPUNKCIA

            REOBJECT

            REPASTESPECIAL

            REQRESIZE

            SELCHANGE

            TEXTRANGE

         Bohat?úpravy správ

            EM_AUTOURLDETECT

            EM_CANPASTE

            EM_CANREDO

            EM_DISPLAYBAND

            EM_EXGETSEL

            EM_EXLIMITTEXT

            EM_EXLINEFROMCHAR

            EM_EXSETSEL

            EM_FINDTEXT

            EM_FINDTEXTEX

            EM_FINDWORDBREAK

            EM_FORMATRANGE

            EM_GETCHARFORMAT

            EM_GETEVENTMASK

            EM_GETIMECOLOR

            EM_GETIMECOMPMODE

            EM_GETIMEOPTIONS

            EM_GETLANGOPTIONS

            EM_GETOLEINTERFACE

            EM_GETOPTIONS

            EM_GETPARAFORMAT

            EM_GETPUNCTUATION

            EM_GETREDONAME

            EM_GETSELTEXT

            EM_GETTEXTMODE

            EM_GETTEXTRANGE

            EM_GETUNDONAME

            EM_GETWORDBREAKPROCEX

            EM_GETWORDWRAPMODE

            EM_HIDESELECTION

            EM_PASTESPECIAL

            EM_REDO

            EM_REQUESTRESIZE

            EM_SELECTIONTYPE

            EM_SETBKGNDCOLOR

            EM_SETCHARFORMAT

            EM_SETEVENTMASK

            EM_SETIMECOLOR

            EM_SETIMEOPTIONS

            EM_SETLANGOPTIONS

            EM_SETOLECALLBACK

            EM_SETOPTIONS

            EM_SETPARAFORMAT

            EM_SETPUNCTUATION

            EM_SETTARGETDEVICE

            EM_SETTEXTMODE

            EM_SETUNDOLIMIT

            EM_SETWORDBREAKPROCEX

            EM_SETWORDWRAPMODE

            EM_STOPGROUPTYPING

            EM_STREAMIN

            EM_STREAMOUT

         Bohat?úpravy oznamovania správ

            EN_CORRECTTEXT

            EN_DROPFILES

            EN_IMECHANGE

            EN_LINK

            EN_MSGFILTER

            EN_OLEOPFAILED

            EN_PROTECTED

            EN_REQUESTRESIZE

            EN_SAVECLIPBOARD

            EN_SELCHANGE

            EN_STOPNOUNDO

         Bohat?upravi?OLE rozhrania

            IRichEditOle

               ctivateAs

               ontextSensitiveHelp

               onvertObject

               etClientSite

               etClipboardData

               etLinkCount

               etObject

               etObjectCount

               andsOffStorage

               mportDataObject

               nPlaceDeactivate

               nsertObject

               aveCompleted

               etDvaspect

               etHostNames

               etLinkAvailable

            IRichEditOleCallback

               ontextSensitiveHelp

               eleteObject

               etClipboardData

               etContextMenu

               etDragDropEffect

               etInPlaceContext

               etNewStorage

               ueryAcceptData

               ueryInsertObject

               howContainerUI

         Bohat?upravi?enumerácie typy

            LOKÁLNEZTEXTOVEJVIRTUÁLNEJKONZOLY

            UNDONAMEID

         Bohat?upravi?konštánt

            Bohat?upravi?kontrolu štýly

            Bohat?upravi?kontrolu udalos?masky príznakov

   Posúvače

      O posúvače

         Časti posúvača

         Štandard posúvače a posúva?kontroly

         Prejdite Box pozície a posúvanie rozsah

         Posúva?viditeľnos

         Posúva?žiadost

         Klávesnice rozhranie pre posúva

         Posúvanie do klientskej oblasti

         Posúva?farby a metriky

      Používanie posúvačov

         Vytvorenie posúvače

         Posúvan?Text

            Posúvan?Text správou WM_CREATE

            Posúvan?Text správou WM_SIZE

            Posúvan?Text s WM_HSCROLL a WM_VSCROLL správ

            Posúvan?Text správou WM_PAINT

            Príklad posúvaného textu

         Posúvanie bitov?mapa

            Posúvanie správou WM_CREATE bitov?mapa

            Posúvanie správou WM_SIZE bitov?mapa

            Posúvanie bitov?mapu s WM_HSCROLL a WM_VSCROLL správ

            Napríklad posúvanie bitov?mapa

         Vytvorenie klávesnice rozhranie pre štandardn?posúva

      Posúva?odkaz

         Funkcie posúvača

            EnableScrollBar

            GetScrollInfo

            GetScrollPos

            GetScrollRange

            ScrollDC

            ScrollWindow

            ScrollWindowEx

            SetScrollInfo

            SetScrollPos

            SetScrollRange

            ShowScrollBar

         Posúva?štruktúry

            SCROLLINFO

         Posúva?správy

            SBM_ENABLE_ARROWS

            SBM_GETPOS

            SBM_GETRANGE

            SBM_GETSCROLLINFO

            SBM_SETPOS

            SBM_SETRANGE

            SBM_SETRANGEREDRAW

            SBM_SETSCROLLINFO

            WM_CTLCOLORSCROLLBAR

            WM_HSCROLL

            WM_VSCROLL

         Posúva?kontrolu štýly

   Statick?ovládacích prvkov

      O statick?ovládacích prvkov

         Statick?typy ovládacích prvkov

            Jednoduch?grafick?statick?kontroly

            Statick?ovládacieho prvku textu

            Statick?ovládacieho prvku obrázka

            Vlastník ťahan?statick?kontroly

         Statick?kontrolu predvolen?správu spracovania

      S použitím statickej ovládacích prvkov

      Statick?referenčnej kontroly

         Statick?kontrolných správ

            STM_GETICON

            STM_GETIMAGE

            STM_SETICON

            STM_SETIMAGE

         Statick?kontrolu oznámenia správy

            STN_CLICKED

            STN_DBLCLK

            STN_DISABLE

            STN_ENABLE

            WM_CTLCOLORSTATIC

         Statick?kontrolu štýly

Zdroje

   Vsuvky

      O vsuvky

         Znak vsuvky viditeľnos

         Znak vsuvky blika?čas

         Znak vsuvky pozície

         Odstránenie znak vsuvky

      Pomocou vsuvky

         Vytváranie a zobrazovanie znak vsuvky

         Skrytie znak vsuvky

         Ničí znak vsuvky

         Nastavovanie Blink času

         Spracovanie vstup z klávesnice

      Znak vsuvky odkaz

         Znak vsuvky funkcie

            CreateCaret

            DestroyCaret

            GetCaretBlinkTime

            GetCaretPos

            HideCaret

            SetCaretBlinkTime

            SetCaretPos

            ShowCaret

   Kurzory

      O kurzory

         Horúca škvrna

         Myši a kurzor

         Vytvorenie kurzor

         Kurzor umiestnenie a vzhľad

            Okno triedy kurzor

         Kurzor pôrode

         Kurzor zničenie

         Kurzor duplicite

      Pomocou kurzorov

         Vytvorenie kurzor

         Zobrazovanie kurzora

         Ustajnenie kurzor

         Pomocou kurzora funkci?na vytvorenie obyčejnou

         Pomocou klávesnice na presun kurzora

      Kurzor odkaz

         Kurzor funkcie

            ClipCursor

            CopyCursor

            CreateCursor

            DestroyCursor

            GetClipCursor

            GetCursor

            GetCursorPos

            LoadCursor

            LoadCursorFromFile

            SetCursor

            SetCursorPos

            SetSystemCursor

            ShowCursor

         Kurzor správy

            WM_SETCURSOR

   Ikony

      O ikony

         Ikona Hot Spot

         Ikona typy

         Ikona veľkosti

         Ikona vytvorenie

         Displej s ikonami

         Ikona zničenie

         Ikona duplicite

      Ikonami.

         Vytvorenie ikona

         Zobrazenie ikony

         Zdieľanie zdrojov ikonu

      Ikonu odkaz

         Ikonu funkcie

            CopyIcon

            CreateIcon

            CreateIconFromResource

            CreateIconFromResourceEx

            CreateIconIndirect

            DestroyIcon

            DrawIcon

            DrawIconEx

            ExtractAssociatedIcon

            ExtractIcon

            ExtractIconEx

            GetIconInfo

            LoadIcon

            LookupIconIdFromDirectory

            LookupIconIdFromDirectoryEx

         Ikona štruktúry

            ICONINFO

            ICONMETRICS

         Ikonu správ

            WM_ERASEBKGND

            WM_ICONERASEBKGND

            WM_PAINTICON

   Ponuky

      O ponukách

         Paneli s ponukami a ponuky

            Kontextov?ponuky

            V ponuke okno

            Pomocník identifikátor

         Ponuka kľučky

         Položky menu

            Príkaz položky a položky že otvára?vedľajšie ponuky

            Identifikátor položky ponuky

            Ponuky položku pozícia

            Predvolen?položky ponuky

            Odbaven?a neodbaven?položky Menu

            Zapnut?siv?a zdravotne postihnutých položky Menu

            Zvýraznen?položky Menu

            Vlastník ťahan?položky Menu

            Ponuky položku oddeľovače a zlomy riadkov

         Klávesnice prístup k menu

            Štandardn?klávesnica rozhranie

            Ponuka prístupových klávesov

            Ponuka klávesov?skratky

         Ponuka vytvárania

            Ponuka šablóny zdrojov

            Ponuka šablóny v pamäti

            Vytvorenie funkci?menu

            Zobrazenie ponuky

            Okno triedy ponuky

         Ponuku likvidáciu

         Správy používaj?s ponukami

         Ponuku úpravy

      Pomocou ponuky

         Pomocou Menu šablóny Resource

            Rozšíri?ponuku formáte šablón

            Star?formáte šablón Menu

            Načítanie šablóny zdrojov ponuky

            Vytvorenie triedy Menu

         Vytvorenie kontextov?ponuku

            Spracovaním správy WM_CONTEXTMENU

            Vytvorenie kontextovej ponuke atribúty písma

            Zobrazenie kontextovej ponuke

         Použitím položky ponuky bitov?mapy

            Nastavenie príznaku typu bitov?mapa

            Vytvorenie bitovej mapy

            Pridávanie riadkov a grafov do ponuky

            Napríklad položka ponuky bitov?mapy

         Vytvorenie vlastník ťahan?položky Menu

            Nastavenie vlastník ťahan?vlajky

            Vlastník ťahan?ponuky a WM_MEASUREITEM správu

            Vlastník ťahan?ponuky a WM_DRAWITEM správu

            Vlastník ťahan?ponuky a WM_MENUCHAR správu

            Nastavenie písma pre položky ponuky textov?reťazce

            Napríklad vlastník ťahan?položky Menu

         Pomocou vlastn?začiarknutia bitov?mapy

            Vytvori?vlastn?začiarknutia bitov?mapy

            Bitov?mapy združujúcich položka ponuky

            Nastavenie začiarknite toto pole atribútu

            Simuluje začiarkavacích políčok v Menu

            Príkladom použitia vlastn?začiarknutia bitov?mapy

      Ponuka odkaz

         Funkci?menu

            AppendMenu

            CheckMenuItem

            CheckMenuRadioItem

            CreateMenu

            CreatePopupMenu

            DeleteMenu

            DestroyMenu

            DrawMenuBar

            EnableMenuItem

            GetMenu

            GetMenuCheckMarkDimensions

            GetMenuDefaultItem

            GetMenuItemCount

            GetMenuItemID

            GetMenuItemInfo

            GetMenuItemRect

            GetMenuState

            GetMenuString

            GetSubMenu

            GetSystemMenu

            HiliteMenuItem

            InsertMenu

            InsertMenuItem

            IsMenu

            LoadMenu

            LoadMenuIndirect

            MenuItemFromPoint

            ModifyMenu

            RemoveMenu

            SetMenu

            SetMenuDefaultItem

            SetMenuItemBitmaps

            SetMenuItemInfo

            TrackPopupMenu

            TrackPopupMenuEx

         Ponuku štruktúr

            MDINEXTMENU

            MENUEX_TEMPLATE_HEADER

            MENUEX_TEMPLATE_ITEM

            MENUITEMINFO

            MENUITEMTEMPLATE

            MENUITEMTEMPLATEHEADER

            TPMPARAMS

         Ponuka správy

            WM_CONTEXTMENU

            WM_ENTERMENULOOP

            WM_EXITMENULOOP

            WM_NEXTMENU

   Zdroje

      O zdrojoch

         Hľadanie a načítavaj?sa prostriedky

         Pridanie, odstránenie a nahradenie zdrojov

         Enumerácia položky zdrojov

         Win32 Resource formátov

      Používanie zdrojov

         Aktualizácia zdrojov

         Vytvorenie zoznamu zdrojov

      Zdroj odkaz

         Zdroj funkcie

            BeginUpdateResource

            CopyImage

            EndUpdateResource

            EnumResLangProc

            EnumResNameProc

            EnumResourceLanguages

            EnumResourceNames

            EnumResourceTypes

            EnumResTypeProc

            FindResource

            FindResourceEx

            FreeResource

            LoadImage

            LoadResource

            LockResource

            SizeofResource

            UnlockResource

            UpdateResource

         Zdrojov štruktúr

            ACCELTABLEENTRY

            CURSORDIR

            CURSORSHAPE

            DIRENTRY

            FONTDIRENTRY

            FONTGROUPHDR

            ICONRESDIR

            LOCALHEADER

            MENUHEADER

            MENUHELPID

            MESSAGE_RESOURCE_BLOCK

            MESSAGE_RESOURCE_DATA

            MESSAGE_RESOURCE_ENTRY

            NEWHEADER

            NORMALMENUITEM

            POPUPMENUITEM

            RESDIR

            RESOURCEHEADER

         Zdroj makier

            MAKEINTRESOURCE

Vstup používateľa

   Prístupnos

      O dostupnosti

         Dostupnos?parametre

            Parameter funkcie Zobrazenie zvuku

            Vysok?kontrast Parameter

         Vstavan?funkcie na zjednodušenie ovládania

      Použitie zjednodušenia ovládania

         Kontrola stavu dostupnosti Parameter

         Umožňujúce vstavan?funkciu zjednodušenia ovládania

      Zjednodušenie ovládania odkaz

         Funkcie zjednodušenia ovládania

            SoundSentryProc

         Dostupnos?štruktúry

            ACCESSTIMEOUT

            FILTROVANIE KLÁVESOV

            VYSOK?KONTRAST

            FUNKCIA KLÁVESY MYŠI

            PRÍDAVN?ZARIADENIA

            FUNKCIA ZOBRAZENIE ZVUKU

            FUNKCIA JEDNÝM PRSTOM

            FUNKCIA OZVUČENIE KLÁVESOV

   Spoločn?Dialog Box knižnicu

      O bežných dialógových okien

         Dialógov?okno pole typov

         Spoločn?dialógov?okno pole Inicializácia vlajky

         Prispôsobenie bežných dialógových okien

            Vlastn?šablóny

            Hook postupy pre bežných dialógových okien

            Spoločn?dialógov?okno správ

            Podpori

         Dialógov?okno Farba

            Základn?a rozšíren?farbu dialógových oknách

            Prispôsobenie dialógovom okne Farba

            Farba modelov používaných v dialógovom okne Farba

         Dialógov?okno Písmo

            Inicializácia príznaky písma dialógov?okno

            Prispôsobenie dialógov?okno Písmo

         Otvorte a uložte ako dialógových okien

            Názvy súborov a adresárov

            Filtre

            Súbor a adresár validácie

            Otvorte a uložte ako Dialog Box kustomizace

            Program Explorer-štýl háku postupy

            Program Explorer-štýl vlastn?šablóny

            Program Explorer-štýl kontrolu identifikátory

            Prispôsobenie Old-štýl dialógových okien

         Dialógov?okno Tla

            Prispôsobenie dialógov?okno Tla

            Nastavenie dialógov?okno Tla

         Vytlačte hárok vlastnost

            Prispôsobenie tlače hárku vlastnost

            Objekt spätného volania pre tla?hárka vlastnost

         Dialógov?okno Nastavenie strany

            Inicializuje sa dialógov?okno Nastavenie strany

            Prispôsobenie v dialógovom okne Nastavenie strany

            Prispôsobenie stránky vzorky

         Vyhľadanie a nahradenie dialógových okien

            Registrovan?správy FINDMSGSTRING

            Prispôsobenie Hľada?alebo nahradi?dialógov?okno

      Pomocou bežných dialógových okien

         Výber farby

         Výber písma

         Otvorenie súboru

         Zobrazenie dialógového okna Tlači?vyberte

         Pomocou hárka vlastnost?tla

         Nastavenie tlačenej strane

         Vyhľadanie textu

      Spoločného referenčného Dialog Box

         Spoločn?Dialog Box funkcie

            CCHookProc

            CFHookProc

            ChooseColor

            ChooseFont

            CommDlgExtendedError

            FindText

            FRHookProc

            GetFileTitle

            GetOpenFileName

            GetSaveFileName

            OFNHookProc

            OFNHookProcOldStyle

            PagePaintHook

            PageSetupDlg

            PageSetupHook

            PrintDlg

            PrintDlgEx

            PrintHookProc

            Nahrádzanie textu pri písan

            SetupHookProc

         Spoločn?Dialog Box štruktúry

            CHOOSECOLOR

            CHOOSEFONT

            DEVNAMES

            FINDREPLACE

            OFNOTIFY

            OPENFILENAME

            PAGESETUPDLG

            PRINTDLG

            PRINTDLGEX

            PRINTPAGERANGE

         Spoločn?Dialog Box správy

            CDM_GETFILEPATH

            CDM_GETFOLDERIDLIST

            CDM_GETFOLDERPATH

            CDM_GETSPEC

            CDM_HIDECONTROL

            CDM_SETCONTROLTEXT

            CDM_SETDEFEXT

            CDN_FILEOK

            CDN_FOLDERCHANGE

            CDN_HELP

            CDN_INITDONE

            CDN_SELCHANGE

            CDN_SHAREVIOLATION

            CDN_TYPECHANGE

            COLOROKSTRING

            FILEOKSTRING

            FINDMSGSTRING

            HELPMSGSTRING

            LBSELCHSTRING

            SETRGBSTRING

            SHAREVISTRING

            WM_CHOOSEFONT_GETLOGFONT

            WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS

            WM_CHOOSEFONT_SETLOGFONT

            WM_PSD_ENVSTAMPRECT

            WM_PSD_FULLPAGERECT

            WM_PSD_GREEKTEXTRECT

            WM_PSD_MARGINRECT

            WM_PSD_MINMARGINRECT

            WM_PSD_PAGESETUPDLG

            WM_PSD_YAFULLPAGERECT

         Spoločného rozhrania dialógových okien

            IPrintDialogCallback

               nitDone

               andleMessage

               electionChange

            IPrintDialogServices

               etCurrentDevMode

               etCurrentPortName

               etCurrentPrinterName

   My?vstup

      O vstup myši

         Kurzor myši

         My?zachyti

         Konfigurácia myši

         My?správy

            Klient oblasti myši správy

            Nonclient oblasti myši správy

         WM_NCHITTEST správa

         Okno aktivácia

      Pomocou myši vstup

         Sledovania ukazovateľa myši

         Kreslenie čiar pomocou myši

         Spracovanie dvakrát kliknite na položku Správa

         Vyberte riadok textu

      My?vstup odkaz

         Vstup funkcie myši

            DragDetect

            GetCapture

            GetDoubleClickTime

            GetMouseMovePoints

            mouse_event

            ReleaseCapture

            SetCapture

            SetDoubleClickTime

            SwapMouseButton

            TrackMouseEvent

         My?vstup štruktúry

            MOUSEMOVEPOINT

            TRACKMOUSEEVENT

         My?vstupn?správy

            WM_CAPTURECHANGED

            WM_LBUTTONDBLCLK

            WM_LBUTTONDOWN

            WM_LBUTTONUP

            WM_MBUTTONDBLCLK

            WM_MBUTTONDOWN

            WM_MBUTTONUP

            WM_MOUSEACTIVATE

            WM_MOUSEMOVE

            WM_MOUSEWHEEL

            WM_NCHITTEST

            WM_NCLBUTTONDBLCLK

            WM_NCLBUTTONDOWN

            WM_NCLBUTTONUP

            WM_NCMBUTTONDBLCLK

            WM_NCMBUTTONDOWN

            WM_NCMBUTTONUP

            WM_NCMOUSEMOVE

            WM_NCRBUTTONDBLCLK

            WM_NCRBUTTONDOWN

            WM_NCRBUTTONUP

            WM_RBUTTONDBLCLK

            WM_RBUTTONDOWN

            WM_RBUTTONUP

   Klávesov?skratky

      O klávesov?skratky

         Akcelerátor tabuliek

         Tvorba tabuliek akcelerátora

         Priradenia klávesov akcelerátora

         Urýchľovače a ponuky

      Pomocou klávesov?skratky

         Použitím akcelerátora tabuľka zdrojov

            Vytvorenie prostriedku tabuľky akcelerátora

            Načítanie prostriedku tabuľky akcelerátora

            Volanie funkcie TranslateAccelerator

            Spracovanie WM_COMMAND správ

            Ničí prostriedku tabuľky akcelerátora

            Vytvorenie urýchľovače pre atribúty písma

         Použitím akcelerátora tabuľky vytvoren?v čase spusti

            Vytvorenie tabuľky akcelerátora

            Spracovanie urýchľovačov

            Ničí tabuľky akcelerátora

            Vytvorenie používateľovi upravova?urýchľovačov

      Klávesnice akcelerátora odkaz

         Klávesnice urýchľovacích funkci

            CopyAcceleratorTable

            CreateAcceleratorTable

            DestroyAcceleratorTable

            LoadAccelerators

            TranslateAccelerator

         Klávesnice akcelerátora štruktúry

            ACCEL

         Klávesnice akcelerátora správy

            WM_INITMENU

            WM_INITMENUPOPUP

            WM_MENUCHAR

            WM_MENUSELECT

            WM_SYSCHAR

            WM_SYSCOMMAND

   Vstup z klávesnice

      O vstup z klávesnice

         Klávesnice vstup Model

         Klávesnice a aktivácia

         Stlačenie klávesu správy

            Systém a nesystémových úderov

            Virtuálne-Key Codes opísan

            Stlačenie klávesu príznaky správ

         Charakter správ

            Nesystémov?charakter správ

            Mŕtvy charakter správ

         Kľúčov?postavenie

         Stlačenie klávesu a charakter preklady

         Hot-Key podpora

         Jazykmi, Locales a rozloženiami klávesnice

      Pomocou vstup z klávesnice

         Spracovanie klávesnicového kódu správy

         Preklad charakter správ

         Spracovanie znakov správ

         Pomocou podľa znaku vsuvky

         Zobrazovanie vstup z klávesnice

      Klávesnice vstup odkaz

         Klávesnice vstup funkcie

            ActivateKeyboardLayout

            EnableWindow

            GetActiveWindow

            GetAsyncKeyState

            GetFocus

            GetKBCodePage

            GetKeyboardLayout

            GetKeyboardLayoutList

            GetKeyboardLayoutName

            GetKeyboardState

            GetKeyNameText

            GetKeyState

            IsWindowEnabled

            keybd_event

            LoadKeyboardLayout

            MapVirtualKey

            MapVirtualKeyEx

            OemKeyScan

            RegisterHotKey

            SendInput

            SetActiveWindow

            SetFocus

            SetKeyboardState

            ToAscii

            ToAsciiEx

            ToUnicode

            ToUnicodeEx

            UnloadKeyboardLayout

            UnregisterHotKey

            VkKeyScan

            VkKeyScanEx

         Klávesnice vstup štruktúry

            VSTUP

         Klávesnice vstupn?správy

            WM_ACTIVATE

            WM_CHAR

            WM_DEADCHAR

            WM_GETHOTKEY

            WM_HOTKEY

            WM_KEYDOWN

            WM_KEYUP

            WM_KILLFOCUS

            WM_SETFOCUS

            WM_SETHOTKEY

            WM_SYSDEADCHAR

            WM_SYSKEYDOWN

            WM_SYSKEYUP

   Virtuálne-Key Codes

Windowing

   Dialógov?okn

      O dialógových okien

         Kedy používa?dialógov?okno

         Vlastník okno

         Hláseniami

         Modálne dialógov?okn

         S?nemodálne dialógových okien

         Dialógov?okno pole Šablóna

            Dialógov?okno pole šablóny štýlov

            Dialógov?okno pole merania

            Ovládacie prvky dialógového okna

            Systémovej ponuky

            Dialógov?okno pole písma

            Šablóny v pamäti

         Dialógov?okno pole postup

            WM_INITDIALOG správa

            WM_COMMAND správa

            WM_PARENTNOTIFY správa

            Ovláda?farbu správy

            Dialógov?okno pole predvolen?správa spracovania

         Dialógov?okno pole klávesnice rozhranie

            WS_TABSTOP štýl

            WS_GROUP štýl

            Mnemotechnických skratiek

         Nastaveniam dialógových okien

            Prepínacie tlačidl?a začiarkavacie políčka

            Ovládacie prvky dialógového upravi

            Polia zoznamu, kombinovan?polia a adresár výpisy

            Dialógov?okno pole kontrolných správ

         Vlastn?dialógov?okn

      Pomocou dialógových okien

         Zobrazuje okno s hlásením

         Vytvorenie Modálne dialógov?okno

         Vytvorenie s?nemodálne dialógovým oknom

         Inicializuje sa dialógov?okno

         Vytvorenie šablóny v pamäti

      Dialógov?okno pole odkaz

         Dialógov?okno pole funkcie

            CreateDialog

            CreateDialogIndirect

            CreateDialogIndirectParam

            CreateDialogParam

            DefDlgProc

            DialogBox

            DialogBoxIndirect

            DialogBoxIndirectParam

            DialogBoxParam

            DialogProc

            EndDialog

            GetDialogBaseUnits

            GetDlgCtrlID

            GetDlgItem

            GetDlgItemInt

            GetDlgItemText

            GetNextDlgGroupItem

            GetNextDlgTabItem

            IsDialogMessage

            MapDialogRect

            Okno s hlásením

            MessageBoxEx

            MessageBoxIndirect

            SendDlgItemMessage

            SetDlgItemInt

            SetDlgItemText

         Dialógov?okno pole štruktúry

            DLGITEMTEMPLATE

            DLGITEMTEMPLATEEX

            DLGTEMPLATE

            DLGTEMPLATEEX

            MSGBOXPARAMS

         Dialógov?okno pole správy

            DM_GETDEFID

            DM_REPOSITION

            DM_SETDEFID

            WM_CTLCOLORDLG

            WM_CTLCOLORMSGBOX

            WM_ENTERIDLE

            WM_GETDLGCODE

            WM_INITDIALOG

            WM_NEXTDLGCTL

   Správy a fronty správ

      O správy a fronty správ

         Správy programu Windows

         Smerovanie správ

            Zaraden?do frontu správ

            Nonqueued správy

         Manipulačn?správa

            Správa slučky

            Okno postup

         Vysielanie a posielanie správ

         Typy správ

            Definova?systém správy

            Definovanom aplikáciou správy

         Filtrovanie správ

         Správa uviaznutiu

      Pomocou správy a fronty správ

         Vytvorenie správy slučky

         Skúma správy vo fronte

         Vysielanie správ

         Odoslanie správy

      Správy a správy fronty odkaz

         Správy a funkcie fronty správ

            BroadcastSystemMessage

            DispatchMessage

            GetInputState

            GetMessage

            GetMessageExtraInfo

            GetMessagePos

            GetMessageTime

            GetQueueStatus

            InSendMessage

            InSendMessageEx

            PeekMessage

            PostAppMessage

            Volania typu postMessage

            PostQuitMessage

            PostThreadMessage

            RegisterWindowMessage

            ReplyMessage

            SendAsyncProc

            SendMessage

            SendMessageCallback

            SendMessageTimeout

            SendNotifyMessage

            SetMessageExtraInfo

            SetMessageQueue

            TranslateMessage

            WaitMessage

         Správy a správy vo fronte štruktúry

            MSG

         Správy a správy fronty správ

            WM_APP

            WM_USER

   Viacnásobn?rozhrania dokumentu

      O rozhraním viacerých dokumentov

         Rám, klient a podriaden?okn

         Vytváranie okna dieťaťa

         Dieťa okne aktivácia

         Viacnásobn?dokumentu ponuky

         Urýchľovačov

         Dieťa okna veľkos?a usporiadanie

         Ikona hlavy Windows

         Dieťa okno údajov

            Údaje v okne štruktúra

            Viacnásobn?okno Vlastnosti dokumentu

      Pomocou viacerých dokumentov rozhrania

         Registruj?sa dieťa a ráme okna tried

         Vytváranie rám a podriaden?okn

         Písanie hlavn?správy slučky

         Písanie postupu rám okna

         Písanie dieťa okno postup

         Vytvorenie dcérskym oknom

      Viacnásobn?rozhrania referenčn?dokument

         MDI funkcie

            CreateMDIWindow

            DefFrameProc

            DefMDIChildProc

            TranslateMDISysAccel

         Viacnásobn?rozhrania štruktúry dokumentu

            MDICREATESTRUCT

         MDI správy

            WM_MDIACTIVATE

            WM_MDICASCADE

            WM_MDICREATE

            WM_MDIDESTROY

            WM_MDIGETACTIVE

            WM_MDIICONARRANGE

            WM_MDIMAXIMIZE

            WM_MDINEXT

            WM_MDIREFRESHMENU

            WM_MDIRESTORE

            WM_MDISETMENU

            WM_MDITILE

   Okno triedy

      O okno triedy

         Typy okno triedy

            Systém globálne tried

            Uplatňovanie globálneho tried

            Uplatňovanie miestne tried

         Ako vyhľad?systém triedu okna

         Registrácia triedu okna

         Prvky triedu okna

            Názov triedy

            Okno postup adresa

            Popisova?inštancie

            Trieda kurzor

            Trieda ikony

            Trieda pozadia štetec

            Trieda Menu

            Trieda štýly

            Extra trieda pamäte

            Mimoriadne pamäti okno

      Pomocou okna tried

      Okno triedy odkaz

         Okno triedy funkcie

            GetClassInfo

            GetClassInfoEx

            GetClassLong

            GetClassName

            GetClassWord

            GetWindowLong

            GetWindowWord

            RegisterClass

            RegisterClassEx

            SetClassLong

            SetClassWord

            SetWindowLong

            SetWindowWord

            UnregisterClass

         Okno triedy štruktúry

            WNDCLASS

            WNDCLASSEX

   Okno postupy

      O postupoch okno

         Štruktúra okno postup

         Postup pri neplnen?okno

         Okno postup štruktúry tried

            Stupňa štruktúry tried

            Globálne štruktúry tried

         Okno postup Superclassing

      Pomocou okna postupov

         Navrhovanie okno postup

         Okno postup združujúcich triedu okna

         Subclassing okno

      Okno postup odkaz

         Okno postup funkcie

            CallWindowProc

            DefWindowProc

            WindowProc

   Okno Vlastnosti

      Oich okno

         Výhody používania okno Vlastnosti

         Priradenie okno Vlastnosti

         Enumerácia položky okno Vlastnosti

      Pomocou okna Vlastnosti

         Pridanie okno Vlastnosti

         Načítava sa okno Vlastnosti

         Zoznamu okna Vlastnosti pre dan?okno

         Odstránenie okna Vlastnosti

      Odkaz na vlastnosti okna

         Okno Vlastnosti funkcie

            EnumProps

            EnumPropsEx

            GetProp

            PropEnumProc

            PropEnumProcEx

            RemoveProp

            SetProp

   Systém Windows

      O systéme Windows

         Pozadia okna

         Okien aplikßci?

            Súčasti okna aplikácie

            Ovládacie prvky, dialógových oknách a hláseniami

         Poradie vykresľovania

         Vytváranie okna

            Okno atribúty

            Popisovače window

            Hlavn?okno vytvorenie

            Vytváranie okna hlásenia

            Multithread aplikácie

         Všeobecn?okna štýly

            Okno

            Pop-up okn

            Dcérskym oknom

            Iba na správu okien

            Okraj okna

            Oblas?nonclient komponentov

            V+?chodz+! stav

            Rodi?a dieťa štýlov

            Rozšíren?štýly

         Okno vzťahy

            Vlastníctve Windows

            So zdravotným postihnutím Windows

            Popredia a pozadia Windows

         Zobrazenie stavu

            Aktívne okno

            Okno viditeľnos

            Okn?minimalizovan? maximalizovan?a obnoven

         Veľkos?okna a jeho umiestnenie

            Veľkos?okna

            Polohu okna

            Predvolenej veľkosti a pozície

            Sledovanie veľkosti

            Systém príkazov

            Veľkos?a polohu funkcie

            Veľkos?a polohu správy

         Okno animácie

         Okna

      Pomocou systému Windows

         Vytvorenie hlavného okna

         Vytváranie, enumerácia a veľkosti podriaden?okn

         Ničí okno

      Okno odkaz

         Okno funkcie

            AdjustWindowRect

            AdjustWindowRectEx

            AnimateWindow

            AnyPopup

            ArrangeIconicWindows

            BeginDeferWindowPos

            BringWindowToTop

            CascadeWindows

            ChildWindowFromPoint

            ChildWindowFromPointEx

            CloseWindow

            CreateWindow

            CreateWindowEx

            DeferWindowPos

            DestroyWindow

            EndDeferWindowPos

            EnumChildProc

            EnumChildWindows

            EnumTaskWindows

            EnumThreadWindows

            EnumThreadWndProc

            EnumWindows

            EnumWindowsProc

            FindWindow

            FindWindowEx

            GetClientRect

            GetDesktopWindow

            GetForegroundWindow

            GetLastActivePopup

            GetNextWindow

            GetParent

            GetSysModalWindow

            GetTopWindow

            GetWindow

            GetWindowPlacement

            GetWindowRect

            GetWindowTask

            GetWindowText

            GetWindowTextLength

            GetWindowThreadProcessId

            IsChild

            IsIconic

            IsWindow

            IsWindowUnicode

            IsWindowVisible

            IsZoomed

            MoveWindow

            OpenIcon

            SetForegroundWindow

            SetParent

            SetSysModalWindow

            SetWindowPlacement

            SetWindowPos

            SetWindowText

            ShowOwnedPopups

            ShowWindow

            ShowWindowAsync

            TileWindows

            WindowFromPoint

            WinMain

         Okno štruktúry

            CLIENTCREATESTRUCT

            CREATESTRUCT

            MINMAXINFO

            NCCALCSIZE_PARAMS

            STYLESTRUCT

            WINDOWPLACEMENT

            WINDOWPOS

         Okno správ

            WM_ACTIVATEAPP

            WM_CANCELMODE

            WM_CHILDACTIVATE

            WM_CLOSE

            WM_COMPACTING

            WM_CREATE

            WM_DESTROY

            WM_ENABLE

            WM_ENTERSIZEMOVE

            WM_EXITSIZEMOVE

            WM_GETICON

            WM_GETMINMAXINFO

            WM_GETTEXT

            WM_GETTEXTLENGTH

            WM_INPUTLANGCHANGE

            WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST

            WM_MOVE

            WM_MOVING

            WM_NCACTIVATE

            WM_NCCALCSIZE

            WM_NCCREATE

            WM_NCDESTROY

            WM_PARENTNOTIFY

            WM_QUERYDRAGICON

            WM_QUERYOPEN

            WM_QUIT

            WM_SETICON

            WM_SETTEXT

            WM_SETTINGCHANGE

            WM_SHOWWINDOW

            WM_SIZE

            WM_SIZING

            WM_STYLECHANGED

            WM_STYLECHANGING

            WM_USERCHANGED

            WM_WINDOWPOSCHANGED

            WM_WINDOWPOSCHANGING

            WM_WININICHANGE

         Okno makr

            GET_X_LPARAM

            GET_Y_LPARAM

            HIBYTE

            HIWORD

            LOBYTE

            LOWORD

            MAKELONG

            MAKELPARAM

            MAKELRESULT

            MAKEWORD

            MAKEWPARAM