Відображення введення клавіатури

Приклад цього розділу показує, як застосунок може отримувати символи з клавіатури, відобразити їх у клієнтської області вікна і оновлювати позиції на знак вставлення з кожного символу, ввели. Вона також демонструє, як рухатися на знак вставлення у відповідь Стрілка вліво, Стрілка вправо, будинок і кінець натискань клавіш і показує, як підкреслити виділений текст у відповідь на shift + Стрілка вправо комбінації клавіш.

Під час обробки повідомлення WM_CREATE , процедура вікно, показано в прикладі виділяє 64 K буфер для зберігання введення клавіатури. Вона також отримує метрики в даний час завантажені шрифт, збереження висоти та середньої ширини символів шрифту. Висота й Ширина використовуються в обробки повідомлення WM_SIZE розрахувати довжину лінії і Максимальна кількість рядків, на основі розміру області клієнта.

Вікно процедура створює і відображає на знак вставлення під час обробки повідомлення WM_SETFOCUS . Це приховує і видаляє на знак вставлення під час обробки повідомлення WM_KILLFOCUS.

Під час обробки повідомлення WM_CHAR , процедура вікно відображає символи, зберігає їх у буфера вводу та оновлення за допомогою курсору позиції. Вікно процедури також перетворює знаки табуляції на чотири послідовних пробіли. Клавішу BACKSPACE, переходу і бігти символи генерувати сигнал, але в іншому випадку не оброблено.

Процедура вікно виконує ліворуч, праворуч, кінця і додому Клавішна рухів, під час обробки повідомлення WM_KEYDOWN . Під час обробки дій зі стрілкою вправо, вікно процедура перевіряє стан клавішу shift і, якщо це вниз, вибір символів праворуч на знак вставлення, як переїхав в за допомогою курсору.

Зверніть увагу, що наступний код написаний таким чином, що це може бути скомпільовані як Unicode або ANSI. Якщо вихідний код визначає кодування ЮНІКОД, струни обробляються як символів Юнікоду; в іншому випадку, вони обробляються як знаки ANSI.

#define BUFSIZE 65535 
#define SHIFTED 0x8000 
 
LONG APIENTRY MainWndProc(HWND hwndMain, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
  HDC hdc;          // handle to device context 
  TEXTMETRIC tm;       // structure for text metrics 
  static DWORD dwCharX;   // average width of characters 
  static DWORD dwCharY;   // height of characters 
  static DWORD dwClientX;  // width of client area 
  static DWORD dwClientY;  // height of client area 
  static DWORD dwLineLen;  // line length 
  static DWORD dwLines;   // text lines in client area 
  static int nCaretPosX = 0; // horizontal position of caret 
  static int nCaretPosY = 0; // vertical position of caret 
  static int nCharWidth = 0; // width of a character 
  static int cch = 0;    // characters in buffer 
  static int nCurChar = 0;  // index of current character 
  static PTCHAR pchInputBuf; // address of input buffer 
  int i, j;         // loop counters 
  int cCR = 0;        // count of carriage returns 
  int nCRIndex = 0;     // index of last carriage return 
  int nVirtKey;       // virtual-key code 
  TCHAR szBuf[128];     // temporary buffer 
  TCHAR ch;         // current character 
  PAINTSTRUCT ps;      // required by BeginPaint 
  RECT rc;          // output rectangle for DrawText 
  SIZE sz;          // string dimensions 
  COLORREF crPrevText;    // previous text color 
  COLORREF crPrevBk;     // previous background color 
 
  switch (uMsg) 
  { 
    case WM_CREATE: 
 
      // Get the metrics of the current font. 
 
      hdc = GetDC(hwndMain); 
      GetTextMetrics(hdc, &tm); 
      ReleaseDC(hwndMain, hdc); 
 
      // Save the average character width and height. 
 
      dwCharX = tm.tmAveCharWidth; 
      dwCharY = tm.tmHeight; 
 
      // Allocate a buffer to store keyboard input. 
 
      pchInputBuf = (LPTSTR) GlobalAlloc(GPTR, 
        BUFSIZE * sizeof(TCHAR)); 
      return 0; 
 
    case WM_SIZE: 
 
      // Save the new width and height of the client area. 
 
      dwClientX = LOWORD(lParam); 
      dwClientY = HIWORD(lParam); 
 
      // Calculate the maximum width of a line and the 
      // maximum number of lines in the client area. 
      
      dwLineLen = dwClientX - dwCharX; 
      dwLines = dwClientY / dwCharY; 
      break; 
 
 
    case WM_SETFOCUS: 
 
      // Create, position, and display the caret when the 
      // window receives the keyboard focus. 
 
      CreateCaret(hwndMain, (HBITMAP) 1, 0, dwCharY); 
      SetCaretPos(nCaretPosX, nCaretPosY * dwCharY); 
      ShowCaret(hwndMain); 
      break; 
 
    case WM_KILLFOCUS: 
 
      // Hide and destroy the caret when the window loses the 
      // keyboard focus. 
 
      HideCaret(hwndMain); 
      DestroyCaret(); 
      break; 
 
    case WM_CHAR: 
      switch (wParam) 
      { 
        case 0x08: // backspace 
        case 0x0A: // linefeed 
        case 0x1B: // escape 
          MessageBeep(0xFFFFFFFF); 
          return 0; 
 
        case 0x09: // tab 
 
          // Convert tabs to four consecutive spaces. 
 
          for (i = 0; i < 4; i++) 
            SendMessage(hwndMain, WM_CHAR, 0x20, 0); 
          return 0; 
 
        case 0x0D: // carriage return 
 
          // Record the carriage return and position the 
          // caret at the beginning of the new line. 
 
          pchInputBuf[cch++] = 0x0D; 
          nCaretPosX = 0; 
          nCaretPosY += 1; 
          break; 
 
        default:  // displayable character 
 
          ch = (TCHAR) wParam; 
          HideCaret(hwndMain); 
 
          // Retrieve the character's width and output 
          // the character. 
 
          hdc = GetDC(hwndMain); 
          GetCharWidth32(hdc, (UINT) wParam, (UINT) wParam, 
            &nCharWidth); 
          TextOut(hdc, nCaretPosX, nCaretPosY * dwCharY, 
            &ch, 1); 
          ReleaseDC(hwndMain, hdc); 
 
          // Store the character in the buffer. 
 
          pchInputBuf[cch++] = ch; 
 
          // Calculate the new horizontal position of the 
          // caret. If the position exceeds the maximum, 
          // insert a carriage return and move the caret 
          // to the beginning of the next line. 
 
          nCaretPosX += nCharWidth; 
          if ((DWORD) nCaretPosX > dwLineLen) 
          { 
            nCaretPosX = 0; 
            pchInputBuf[cch++] = 0x0D; 
            ++nCaretPosY; 
          } 
          nCurChar = cch; 
          ShowCaret(hwndMain); 
          break; 
      } 
      SetCaretPos(nCaretPosX, nCaretPosY * dwCharY); 
      break; 
 
    case WM_KEYDOWN: 
      switch (wParam) 
      { 
        case VK_LEFT:  // LEFT ARROW 
 
          // The caret can move only to the beginning of 
          // the current line. 
 
          if (nCaretPosX > 0) 
          { 
            HideCaret(hwndMain); 
 
            // Retrieve the character to the left of 
            // the caret, calculate the character's 
            // width, then subtract the width from the 
            // current horizontal position of the caret 
            // to obtain the new position. 
 
            ch = pchInputBuf[--nCurChar]; 
            hdc = GetDC(hwndMain); 
            GetCharWidth32(hdc, ch, ch, &nCharWidth); 
            ReleaseDC(hwndMain, hdc); 
            nCaretPosX = max(nCaretPosX - nCharWidth, 
              0); 
            ShowCaret(hwndMain); 
          } 
          break; 
 
        case VK_RIGHT: // RIGHT ARROW 
 
          // Caret moves to the right or, when a carriage 
          // return is encountered, to the beginning of 
          // the next line. 
 
          if (nCurChar < cch) 
          { 
            HideCaret(hwndMain); 
 
            // Retrieve the character to the right of 
            // the caret. If it's a carriage return, 
            // position the caret at the beginning of 
            // the next line. 
 
            ch = pchInputBuf[nCurChar]; 
            if (ch == 0x0D) 
            { 
              nCaretPosX = 0; 
              nCaretPosY++; 
            } 
 
            // If the character isn't a carriage 
            // return, check to see whether the SHIFT 
            // key is down. If it is, invert the text 
            // colors and output the character. 
 
            else 
            { 
              hdc = GetDC(hwndMain); 
              nVirtKey = GetKeyState(VK_SHIFT); 
              if (nVirtKey & SHIFTED) 
              { 
                crPrevText = SetTextColor(hdc, 
                  RGB(255, 255, 255)); 
                crPrevBk = SetBkColor(hdc, 
                  RGB(0,0,0)); 
                TextOut(hdc, nCaretPosX, 
                  nCaretPosY * dwCharY, 
                  &ch, 1); 
                SetTextColor(hdc, crPrevText); 
                SetBkColor(hdc, crPrevBk); 
              } 
 
              // Get the width of the character and 
              // calculate the new horizontal 
              // position of the caret. 
 
              GetCharWidth32(hdc, ch, ch, &nCharWidth); 
              ReleaseDC(hwndMain, hdc); 
              nCaretPosX = nCaretPosX + nCharWidth; 
            } 
            nCurChar++; 
            ShowCaret(hwndMain); 
            break; 
          } 
          break; 
 
        case VK_UP:   // UP ARROW 
        case VK_DOWN:  // DOWN ARROW 
          MessageBeep(0xFFFFFFFF); 
          return 0; 
 
        case VK_HOME:  // HOME 
 
          // Set the caret's position to the upper left 
          // corner of the client area. 
 
          nCaretPosX = nCaretPosY = 0; 
          nCurChar = 0; 
          break; 
 
        case VK_END:  // END 
 
          // Move the caret to the end of the text. 
 
          for (i=0; i < cch; i++) 
          { 
            // Count the carriage returns and save the 
            // index of the last one. 
 
            if (pchInputBuf[i] == 0x0D) 
            { 
              cCR++; 
              nCRIndex = i + 1; 
            } 
          } 
          nCaretPosY = cCR; 
 
          // Copy all text between the last carriage 
          // return and the end of the keyboard input 
          // buffer to a temporary buffer. 
 
          for (i = nCRIndex, j = 0; i < cch; i++, j++) 
            szBuf[j] = pchInputBuf[i]; 
          szBuf[j] = TEXT('\0'); 
 
          // Retrieve the text extent and use it 
          // to set the horizontal position of the 
          // caret. 
 
          hdc = GetDC(hwndMain); 
          GetTextExtentPoint32(hdc, szBuf, lstrlen(szBuf), 
            &sz); 
          nCaretPosX = sz.cx; 
          ReleaseDC(hwndMain, hdc); 
          nCurChar = cch; 
          break; 
 
        default: 
          break; 
      } 
      SetCaretPos(nCaretPosX, nCaretPosY * dwCharY); 
      break; 
 
    case WM_PAINT: 
      if (cch == 0)    // nothing in input buffer 
        break; 
 
      hdc = BeginPaint(hwndMain, &ps); 
      HideCaret(hwndMain); 
 
      // Set the clipping rectangle, and then draw the text 
      // into it. 
 
      SetRect(&rc, 0, 0, dwLineLen, dwClientY); 
      DrawText(hdc, pchInputBuf, -1, &rc, DT_LEFT); 
 
      ShowCaret(hwndMain); 
      EndPaint(hwndMain, &ps); 
      break; 
    
    // Process other messages. 
    
    case WM_DESTROY: 
      PostQuitMessage(0); 
 
      // Free the input buffer. 
 
      GlobalFree((HGLOBAL) pchInputBuf); 
      UnregisterHotKey(hwndMain, 0xAAAA); 
      break; 
 
    default: 
      return DefWindowProc(hwndMain, uMsg, wParam, lParam); 
  } 
  return NULL; 
} 
 

Index