FindResourceEx

FindResourceEx işlevi belirtilen türü, adı ve belirtilen modül dilde kaynak konumunu belirler.

hrsrc FindResourceEx) hmodule  hModule, / / kaynak modül elelpctstrlpType, / / kaynak için işaretçi türülpctstrlpName, / / işaretçi kaynak adıwordwLanguage / / kaynak dil ) 

Parametreleri

hModule
Kaynağı olan yürütülebilir dosya içeren modül işleci. Bu parametre null ise, işlev geçerli işlemi oluşturmak için kullanılan modül arar.
lpType
Kaynak türü adı belirten bir boş sonlandırılmış dize işaretçisi. Daha fazla bilgi için açıklamalar bölümüne bakın. Standart kaynak türleri için bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olabilir:
Değer Anlamı
RT_ACCELERATOR Hızlandırıcı tablosu
RT_ANICURSOR Animasyonlu işaretçi
RT_ANIICON Animasyonlu simge
RT_BITMAP Bit eşlem kaynak
RT_CURSOR Donanım bağımlı imleç kaynak
RT_DIALOG İletişim kutusu
RT_FONT Yazı tipi kaynağı
RT_FONTDIR Yazı tipi dizini kaynak
RT_GROUP_CURSOR Donanımdan bağımsız imleç kaynak
RT_GROUP_ICON Donanımdan bağımsız simge kaynak
RT_HTML Html belgesi
RT_ICON Donanım bağımlı simge kaynak
RT_MENU Menü kaynak
RT_MESSAGETABLE İleti-Tablo girişi
RT_RCDATA Uygulama tanımlı kaynak (ham veri)
RT_STRING Dize tablosu girdisi
RT_VERSION Sürüm kaynak

lpName
Kaynağın adını belirten bir boş sonlandırılmış dize işaretçisi. Daha fazla bilgi için açıklamalar bölümüne bakın.
wLanguage
Kaynak dili belirtir. Bu parametre MAKELANGID (lang_neutral, sublang_neutral) ise, arayan iş parçacığıyla ilişkilendirilmiş geçerli dil kullanılır.

Geçerli dil dışında bir dil belirtmek için bu parametreyi oluşturmak için MAKELANGID makro kullanın. Daha fazla bilgi için bkz: MAKELANGID.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri belirtilen kaynağın bilgi engellemek için bir tanıtıcı iş. Kaynak için bir tanıtıcı elde etmek için bu kolu LoadResource işlevine geçmektedir.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri null olur. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

Yüksek kelimelik lpType ya da lpName parametresi sıfır ise, düşük-word tamsayı tanımlayıcısı türü ya da verilen kaynağın adını belirtir. Aksi takdirde, bu parametreler boş sonlandırılmış dizeler işaretçilerdir. İlk karakter dizesi sayı işareti (#) ise, kalan karakterleri kaynağın adı veya türü tamsayı tanımlayıcısı belirten bir ondalık sayı temsil eder. Örneğin "# 258" dizesinin tamsayı tanımlayıcısı 258 gösterir.

Uygulamalar için tamsayı tanımlayıcısı yerine göre adıyla bakarak kaynaklar için gereken bellek miktarını azaltmak gerekir.

Bir Hızlandırıcı tablo, bit eşlem, imleç, simge veya menü kullanmayı bitirdiğinizde, aşağıdaki tabloda işlevlerinden birini çağırarak ilişkili belleği serbest bırakabilirsiniz.

Kaynak İşlev sürümü
Hızlandırıcı tablosu DestroyAcceleratorTable
Bit eşlem NesneSil
İmleç DestroyCursor
Simge DestroyIcon
Menü DestroyMenu

Onları oluşturan işlemi sonlandırır sistem otomatik olarak bu kaynakları siler, ancak uygun işlevini çağırarak belleğine kaydeder ve işlemin çalışma kümesi boyutunu azaltır.

Uygulama FindResourceEx her tür kaynak bulmak için kullanabilirsiniz, ancak yalnızca uygulama ikili kaynak veri için sonraki aramalar yaparken erişmesi gerekiyorsa bu işlevin kullanılması gereken LoadLibrary ve LockResource işlevleri.

Kaynak kullanmak için hemen bir uygulama aşağıdaki kaynağa özgü işlevleri bulmak ve bir arama kaynakları yüklemek için kullanmanız gerekir:

İşlevi Eylem
FormatMessage Yükler ve ileti tabloda biçimleri.
LoadAccelerators Bir Hızlandırıcı tablosuna yükler.
LoadBitmap Bir bitmap kaynak yükler.
LoadCursor Bir imleç kaynak yükler.
LoadIcon Bir simge kayna?ynyn yükler.
LoadMenu Bir menü kaynak yükler.
LoadString Bir dize tablosu girdisi yükler.

Örneğin, bir uygulama ekranında görüntülemek için simge yüklemek için LoadIcon işlevini kullanabilirsiniz. Verileri başka bir uygulamaya kopyalamak için simgeyi yükleniyor, ancak uygulama FindResourceEx ve LoadResource kullanmalısınız.

Dize kaynakları bölümleri bölüm başına 16 dizeleri saklanır. Dizelerin her bölümde sayılan (değil biten) Unicode dizeleri dizisi depolanır. LoadString fonksiyonu ile ilgili bölümünden dize kaynağı özü.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Winbase.h ilan etti.
İçe Library:Kernel32.lib kullanın.
Unicode:Unicode ve ANSI sürümleri Windows ve Windows NT olarak uygulanır.

Ayrıca bkz:

Kaynaklarına genel bakış, kaynak fonksiyonları, FormatMessage, LoadAccelerators, LoadBitmap, LoadCursor, LoadIcon, LoadMenu, LoadString, LoadResource, MAKELANGID

Index