Vytváranie, enumerácia a veľkosti podriadené okná

Oblasti okna klienta možno rozdeliť na rôznych funkčných oblastiach pomocou podriadené okná. Vytvorenie dcérskym oknom je rád vytvára hlavného okna – môžete použiť funkciu CreateWindowEx . Vytvoriť okno definovanom aplikáciou okno triedy musí zaregistrovať triedu okna a poskytovať okno postupu pred vytvorením dcérskym oknom. Musíte dať dieťa okno WS_CHILD štýl a špecifikovať rodičovské okno pre okno dieťa, keď ju vytvoriť.

V nasledujúcom príklade rozdeľuje do klientskej oblasti hlavné okno aplikácie na troch funkčných oblastiach vytvorením troch podriadené okná rovnakej veľkosti. Každú testovaciu jamku dieťa je v rovnakej výške ako oblasti hlavného okna klienta, ale každý je jedna tretina jeho šírka. V hlavnom okne vytvorí dieťa windows v reakcii na WM_CREATE správy v hlavnom okne dostane počas svoj vlastný proces vytvárania okna. Pretože každú testovaciu jamku dieťa má WS_BORDER štýl, každý má tenké čiary orámovania. Tiež, pretože nie je zadaná v WS_VISIBLE štýle, každú testovaciu jamku dieťa je pôvodne skrytý. Všimnite si, že každú testovaciu jamku dieťa je priradený identifikátor dcérskym oknom.

V hlavnom okne veľkosti a pozície podriadené okná v reakcii na WM_SIZE správy v hlavnom okne dostane pri zmene jeho veľkosti. V reakcii na WM_SIZE, v hlavnom okne načíta rozmery oblasti svojho klienta pomocou funkcie GetWindowRect a potom prejde rozmery funkciu EnumChildWindows . EnumChildWindows prechádza rukoväť na každú jamku dieťa zasa definovanom aplikáciou EnumChildProc callback funkciou. Táto funkcia veľkosti a pozície každú testovaciu jamku dieťa volaním funkcie MoveWindow ; veľkosť a umiestnenie sú založené na rozmery hlavného okna klientskeho priestoru a identifikátor dcérskym oknom. Potom EnumChildProc zavolá funkciu ShowWindow zobrazíte okno.

#define ID_FIRSTCHILD 100 
#define ID_SECONDCHILD 101 
#define ID_THIRDCHILD 102 
 
LONG APIENTRY MainWndProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
  RECT rcClient; 
  int i; 
 
  switch(uMsg) 
  { 
    case WM_CREATE: // creating main window 
 
      // Create three invisible child windows. 
 
      for (i = 0; i < 3; i++) 
      { 
        CreateWindowEx( 
          0, 
          "ChildWClass", 
          (LPCTSTR) NULL, 
          WS_CHILD | WS_BORDER, 
          0,0,0,0, 
          hwnd, 
          (HMENU) (int) (ID_FIRSTCHILD + i), 
          hinst, 
          NULL); 
      }
 
      return 0; 
 
    case WM_SIZE:  // main window changed size 
 
      // Get the dimensions of the main window's client 
      // area, and enumerate the child windows. Pass the 
      // dimensions to the child windows during enumeration. 
 
      GetClientRect(hwnd, &rcClient); 
      EnumChildWindows(hwnd, EnumChildProc, 
        (LPARAM) &rcClient); 
      return 0; 
    // Process other messages. 
 
  } 
  return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam); 
} 
 
BOOL CALLBACK EnumChildProc(HWND hwndChild, LPARAM lParam) 
{ 
  LPRECT rcParent; 
  int i, idChild; 
 
  // Retrieve the child-window identifier. Use it to set the 
  // position of the child window. 
 
  idChild = GetWindowLong(hwndChild, GWL_ID); 
 
  if (idChild == ID_FIRSTCHILD) 
    i = 0; 
  else if (idChild == ID_SECONDCHILD) 
    i = 1; 
  else 
    i = 2; 
 
  // Size and position the child window. 
 
  rcParent = (LPRECT) lParam; 
  MoveWindow(hwndChild, 
    (rcParent->right / 3) * i, 
    0, 
    rcParent->right / 3, 
    rcParent->bottom, 
    TRUE); 
 
  // Make sure the child window is visible. 
 
  ShowWindow(hwndChild, SW_SHOW); 
 
  return TRUE; 
} 
 

Index