תפריט הפניה

ליתר נוחות, נושא זה מספק רשימה של תפריט תכנות רכיבים מקובצים לפי אזור פונקציונלי.

עבור רישומים אלפביתי, עיין בנושאים הבאים:

נקודות האחיזה של תפריט

GetMenu
GetSubMenu
GetSystemMenu
IsMenu

מידע פריט תפריט

GetMenuItemCount
GetMenuItemID
GetMenuItemInfo
GetMenuState
SetMenuItemInfo

MENUITEMINFO

פריטי תפריט ברירת המחדל

GetMenuDefaultItem
SetMenuDefaultItem

הברית פריט תפריט

CheckMenuItem
CheckMenuRadioItem
EnableMenuItem
HiliteMenuItem
SetMenuItemBitmaps

תפריט תבניות

LoadMenu
LoadMenuIndirect
MENUITEMTEMPLATE
MENUITEMTEMPLATEHEADER
MENUEX_TEMPLATE_HEADER
MENUEX_TEMPLATE_ITEM

תפריט היצירה והשינוי

AppendMenu
CreateMenu
CreatePopupMenu
DeleteMenu
DestroyMenu
DrawMenuBar
InsertMenu
InsertMenuItem
ModifyMenu
RemoveMenu

SetMenuItemInfo

תפריט תצוגה

SetMenu
TrackPopupMenu
TrackPopupMenuEx
WM_CONTEXTMENU

תפריט הודעות

WM_COMMAND
WM_CONTEXTMENU
WM_DRAWITEM
WM_ENTERMENULOOP
WM_EXITMENULOOP
WM_INITMENU
WM_INITMENUPOPUP
WM_MEASUREITEM
WM_MENUCHAR
WM_MENUSELECT
WM_SYSCOMMAND

Index