GetMenuItemID

הפונקציה GetMenuItemID מאחזרת את מזהה פריט תפריט של פריט התפריט הממוקם במיקום שצוין בתפריט.

(UINT GetMenuItemID HMENU  hMenu, / / לטפל לתפריטintעמותות / / תפקיד של פריט התפריט);
 

פרמטרים

hMenu
לטפל לתפריט המכילה את הפריט שאת מזהה הוא שיש לאחזר.
עמותות
ציון המיקום היחסי מבוסס אפס של פריט התפריט שאת מזהה הוא שיש לאחזר.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר מציין את המזהה של פריט התפריט הנתון. אם מזהה פריט תפריט זה הוא NULL או אם הפריט שצוין פותחת תפריט משנה, הערך המוחזר הוא 0xFFFFFFFF.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

מבט כולל תפריטים, תפריט פונקציות, GetMenuItemCount

Index