GetMenuItemCount

הפונקציה GetMenuItemCount קובעת את מספר הפריטים בתפריט שצוין.

int GetMenuItemCount ( HMENU  hMenu / / לטפל לתפריט);
 

פרמטרים

hMenu
לטפל על נקודת האחיזה לתפריט להיבדק.

להחזיר ערכים

אם הפונקציה מצליחה, הערך המוחזר מציין את מספר הפריטים בתפריט.

אם הפעולה תיכשל, הערך המוחזר הוא – 1. כדי לקבל מידע שגיאות מורחב, לקרוא GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

מבט כולל תפריטים, תפריט פונקציות, GetMenuItemID

Index