GetSubMenu

הפונקציה GetSubMenu מאחזרת את נקודת האחיזה כדי או בתפריט הנפתח המשנה המופעלות על-ידי פריט התפריט שצוין.

(HMENU GetSubMenu HMENU  hMenu, / / לטפל לתפריטintעמותות / / פריט תפריט מיקום);
 

פרמטרים

hMenu
לטפל לתפריט.
עמותות
ציון המיקום היחסי מבוסס אפס בתפריט נתון של פריט שמפעיל נפתחת תפריט או תפריט משנה.

להחזיר ערכים

אם הפונקציה מצליחה, הערך המוחזר הוא נקודת האחיזה הנפתח או מופעל על-ידי הפריט בתפריט המשנה. אם פריט התפריט אינו מפעיל נפתחת תפריט או תפריט משנה, הערך המוחזר הוא NULL.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

מבט כולל תפריטים, תפריט פונקציות, CreatePopupMenu, GetMenu