DrawMenuBar

הפונקציה DrawMenuBar ציור מחדש את שורת התפריטים של החלון שצוין. אם שורת התפריטים משתנה לאחר המערכת יצר את החלון, יש לקרוא לפונקציה זו כדי לשרטט את שורת התפריטים שהשתנו.

(BOOL DrawMenuBar HWND  hWnd / / לטפל לחלון באמצעות שורת התפריטים כדי לצייר מחדש);
 

פרמטרים

hWnd
לטפל לחלון שורת התפריטים שאת צריכה שרטוט מחדש.

להחזיר ערכים

אם הפונקציה מצליחה, הערך המוחזר אינו אפס.

אם הפעולה תיכשל, הערך המוחזר הוא אפס. כדי לקבל מידע שגיאות מורחב, לקרוא GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:מחייב גירסה 2.0 או גירסה מתקדמת יותר.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

מבט כולל תפריטים, תפריט פונקציות, DeleteMenu, InsertMenuItem, RemoveMenu, SetMenuItemInfo

Index