IRichEditOle::InsertObject

Wstawia obiekt na formant edycji wzbogaconej.

(HRESULT InsertObject REOBJECT DALEKO  * lpreobject  );
 

Parametry

lpreobject
Wskaźnik do struktury REOBJECT zawierających informacje o obiekcie i interfejsów. Formant edycji wzbogaconej automatycznie zwiększa licznika odwołań dla interfejsów, jeśli je posiada na nich, więc obiekt wywołujący może bezpiecznie Zwolnij interfejsy jeśli nie potrzebne.

Zwraca wartości

Zwraca sukces stanu. Użycie GetScode do pobrania SCODE. Może być wartość S_OK w przypadku sukcesu lub E_OUTOFMEMORY, jeśli nie można przydzielić pamięci aby wstawić obiekt.

Jeżeli członek PK konstrukcji REOBJECT jest REO_CP_SELECTION, zaznaczenie jest zastępowany określonego obiektu.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, interfejsów OLE Rich Edit, IRichEditOle, REOBJECT

Index