Formanty

   Formanty

      O kontroli

         Wstępnie zdefiniowane formantów

         Niestandardowe formanty

         Komunikaty powiadamiające kontroli

         Komunikaty sterujące

      Kontrola odniesienia

         Komunikaty sterujące

            WM_GETFONT

            WM_SETFONT

   Przyciski

      O przyciskach

         Przycisk typy i stylów

            Przycisków polece

            Pola wyboru

            Przyciski opcji

            Wyciągnąć właściciel przycisków

            Grupa pól

         Stany przycisku

            Wybór przycisku

            Elementy stanu przycisku

            Zmiany stanu przycisku

         Komunikaty powiadamiające od przycisków

         Wiadomości do przycisków

         Przycisk Kolor wiadomości

         Przycisk domyślny komunikat przetwarzania

      Za pomoc?przycisków

         Stworzenie przycisku spoza okno dialogowe

         Za pomoc?przycisków to rysowane s?nie właściciela

         Za pomoc?przycisków rysowanych właściciela

      Przycisk odniesienia

         Funkcje przycisków

            CheckDlgButton

            CheckRadioButton

            IsDlgButtonChecked

         Przycisk wiadomości

            BM_CLICK

            BM_GETCHECK

            BM_GETIMAGE

            BM_GETSTATE

            BM_SETCHECK

            BM_SETIMAGE

            BM_SETSTATE

            BM_SETSTYLE

            BN_CLICKED

            BN_DBLCLK

            BN_DISABLE

            BN_DOUBLECLICKED

            BN_HILITE

            BN_KILLFOCUS

            BN_PAINT

            BN_PUSHED

            BN_SETFOCUS

            BN_UNHILITE

            BN_UNPUSHED

            WM_CTLCOLORBTN

         Przycisk Style

   Pola kombi

      Informacje o polach kombi

         Typy pole kombi i stylów

         Listy pola kombi

            Wyświetlanie zawartości

            Bieżące zaznaczenie

            List rozwijanych

         Edytuj pola wyboru kontroli

         Wyciągnąć właściciel pola kombi

         Subclassed pola kombi

         Specjalne cechy pole kombi

            Listy katalogów

            Dane skojarzone z elementów listy

            Rozszerzony interfejs

         Powiadomienia pole kombi

         Domyślne pole kombi

      Za pomoc?pola kombi

         Tworzenie prostych kombi

            Tworzenie proste okno

            Przetwarzanie WM_INITDIALOG i WM_DESTROY wiadomości w proste okno

            Przetwarzanie wiadomości WM_COMMAND w proste okno

            Tworzenie okno dialogowe pisowni

         Tworzenie pola kombi rysowane właściciela

            Tworzenie okna dialogowego rysowane właściciela

            Przetwarzanie WM_INITDIALOG i WM_DESTROY wiadomości w oknie dialogowym rysowane właściciela

            Przetwarzanie wiadomości WM_MEASUREITEM

            Przetwarzanie wiadomości WM_DRAWITEM

            Przetwarzanie wiadomości WM_COMMAND w oknie dialogowym rysowane właściciela

            Tworzenie okno dialogowe Square posiłek

         Instacji pole kombi

            Przetwarzanie wiadomości WM_CREATE

            Przetwarzanie wiadomości WM_SETFOCUS

            Przetwarzanie wiadomości zdefiniowane przez aplikacj

            Tworzenie narzędzi pole kombi

      Odwołanie pole kombi

         Funkcje pole kombi

            DlgDirListComboBox

            DlgDirSelectComboBoxEx

            DlgDirSelectEx

         Struktury pole kombi

            COMPAREITEMSTRUCT

            DRAWITEMSTRUCT

            MEASUREITEMSTRUCT

         Wiadomości pole kombi

            CB_ADDSTRING

            CB_DELETESTRING

            CB_DIR

            CB_FINDSTRING

            CB_FINDSTRINGEXACT

            CB_GETCOUNT

            CB_GETCURSEL

            CB_GETDROPPEDCONTROLRECT

            CB_GETDROPPEDSTATE

            CB_GETDROPPEDWIDTH

            CB_GETEDITSEL

            CB_GETEXTENDEDUI

            CB_GETHORIZONTALEXTENT

            CB_GETITEMDATA

            CB_GETITEMHEIGHT

            CB_GETLBTEXT

            CB_GETLBTEXTLEN

            CB_GETLOCALE

            CB_GETTOPINDEX

            CB_INITSTORAGE

            CB_INSERTSTRING

            CB_LIMITTEXT

            CB_RESETCONTENT

            CB_SELECTSTRING

            CB_SETCURSEL

            CB_SETDROPPEDWIDTH

            CB_SETEDITSEL

            CB_SETEXTENDEDUI

            CB_SETHORIZONTALEXTENT

            CB_SETITEMDATA

            CB_SETITEMHEIGHT

            CB_SETLOCALE

            CB_SETTOPINDEX

            CB_SHOWDROPDOWN

            CBN_CLOSEUP

            CBN_DBLCLK

            CBN_DROPDOWN

            CBN_EDITCHANGE

            CBN_EDITUPDATE

            CBN_ERRSPACE

            CBN_KILLFOCUS

            CBN_SELCHANGE

            CBN_SELENDCANCEL

            CBN_SELENDOK

            CBN_SETFOCUS

            WM_COMPAREITEM

            WM_DRAWITEM

            WM_MEASUREITEM

         Style pola kombi

   Edytowanie formantów

      Informacje o formantach edycyjnych

         Edytowa?typy kontroli i stylów

         Bufor tekstowy

            Przydzielania buforu tekstu

            Inicjowanie bufor tekstowy

            Dzięki buforu tekst tylko do odczytu

         Zmiana formatowania prostokąt

         Tekst operacji

            Zaznaczanie formant edycyjny

            Zaznaczanie tekstu

            Zastępowanie tekstu

            Zmiana czcionki używanej przez formant edycyjny

            Wytnij, Kopiuj, Wklej i oczywiste operacje

            Modyfikowanie tekstu

            Ograniczanie tekstu wprowadzanego przez użytkownika

            Znak i operacji wiersza

            Przewijanie tekstu w formancie edycji

            Ustawienia tabulatorów i marginesy

            Ukrywanie danych wejściowych użytkownika

            Przy użyciu liczb całkowitych

            Cofanie operacji tekstu

            Obsługa zawijanie wyrazów

            Punkty pobierania i znaków

         Edytuj komunikaty powiadamiające kontroli

         Edytuj przetwarzania wiadomości domyślnych sterowania

      Używając formantów edycyjnych

         Prosty edytor tekstów z formant edycyjny

         Używając formantów edycyjnych jednowierszowy

      Edycja kontroli odniesienia

         Edycja Control Funkcje

            EditWordBreakProc

         Edytuj komunikat?w sterujących

            EM_CANUNDO

            EM_CHARFROMPOS

            EM_EMPTYUNDOBUFFER

            EM_FMTLINES

            EM_GETFIRSTVISIBLELINE

            EM_GETHANDLE

            EM_GETIMESTATUS

            EM_GETLIMITTEXT

            EM_GETLINE

            EM_GETLINECOUNT

            EM_GETMARGINS

            EM_GETMODIFY

            EM_GETPASSWORDCHAR

            EM_GETRECT

            EM_GETSEL

            EM_GETTHUMB

            EM_GETWORDBREAKPROC

            EM_LIMITTEXT

            EM_LINEFROMCHAR

            EM_LINEINDEX

            EM_LINELENGTH

            EM_LINESCROLL

            EM_POSFROMCHAR

            EM_REPLACESEL

            EM_SCROLL

            EM_SCROLLCARET

            EM_SETHANDLE

            EM_SETIMESTATUS

            EM_SETLIMITTEXT

            EM_SETMARGINS

            EM_SETMODIFY

            EM_SETPASSWORDCHAR

            EM_SETREADONLY

            EM_SETRECT

            EM_SETRECTNP

            EM_SETSEL

            EM_SETTABSTOPS

            EM_SETWORDBREAKPROC

            EM_UNDO

            EN_CHANGE

            EN_ERRSPACE

            EN_HSCROLL

            EN_KILLFOCUS

            EN_MAXTEXT

            EN_SETFOCUS

            EN_UPDATE

            EN_VSCROLL

            WM_COMMAND

            WM_CTLCOLOREDIT

            WM_UNDO

         Edytuj stylów formantu

   Lista pól

      Informacje o polach List

         Typy pole listy i stylów

         Omówienie funkcji okna listy

         Komunikaty powiadamiające z listy pól

         Wiadomości do listy pól

         Domyślnie okno wiadomości przetwarzania

         Wyciągnąć właściciel listy pól

      Za pomoc?listy pól

         Tworzenie pola listy prostych

         Tworzenie katalogu listy w polu listy pojedynczego wyboru

         Tworzenie pola listy wielokrotnego wyboru

         Tworzenie pola listy rysowane właściciela

      Odwołanie pole listy

         Funkcje pole listy

            DlgDirList

         Struktury pole listy

            DELETEITEMSTRUCT

         Wiadomości pole listy

            LB_ADDFILE

            LB_ADDSTRING

            LB_DELETESTRING

            LB_DIR

            LB_FINDSTRING

            LB_FINDSTRINGEXACT

            LB_GETANCHORINDEX

            LB_GETCARETINDEX

            LB_GETCOUNT

            LB_GETCURSEL

            LB_GETHORIZONTALEXTENT

            LB_GETITEMDATA

            LB_GETITEMHEIGHT

            LB_GETITEMRECT

            LB_GETLOCALE

            LB_GETSEL

            LB_GETSELCOUNT

            LB_GETSELITEMS

            LB_GETTEXT

            LB_GETTEXTLEN

            LB_GETTOPINDEX

            LB_INITSTORAGE

            LB_INSERTSTRING

            LB_ITEMFROMPOINT

            LB_RESETCONTENT

            LB_SELECTSTRING

            LB_SELITEMRANGE

            LB_SELITEMRANGEEX

            LB_SETANCHORINDEX

            LB_SETCARETINDEX

            LB_SETCOLUMNWIDTH

            POLECENIE LB_SETCOUNT

            LB_SETCURSEL

            LB_SETHORIZONTALEXTENT

            LB_SETITEMDATA

            LB_SETITEMHEIGHT

            LB_SETLOCALE

            LB_SETSEL

            LB_SETTABSTOPS

            LB_SETTOPINDEX

            LBN_DBLCLK

            LBN_ERRSPACE

            LBN_KILLFOCUS

            LBN_SELCANCEL

            LBN_SELCHANGE

            LBN_SETFOCUS

            WM_CHARTOITEM

            WM_CTLCOLORLISTBOX

            WM_DELETEITEM

            WM_VKEYTOITEM

         Style pole listy

   Rich edycyjnym

      Informacje o formantach edycyjnych Rich

         Rich Edit Version 2.0

         Tworzenie formantu Rich Edit

         Formatowanie tekstu

         Bieżące zaznaczenie formantu Rich Edit

         Sformatowany tekst operacji

         Program Word i podziały

         Rich Edit Schowka

         Strumienie

         Drukowanie

         Bottomless Rich edycyjnym

         Różne komunikaty powiadamiające

         Nieobsługiwane funkcje kontroli edycji

      Rich Edit Control odniesienia

         Rich Edit Callback Functions

            EditStreamCallback

            EditWordBreakProcEx

         Rich Edit struktur

            CHARFORMAT

            CHARFORMAT2

            CHARRANGE

            COMPCOLOR

            EDITSTREAM

            ENCORRECTTEXT

            ENDROPFILES

            ENLINK

            ENOLEOPFAILED

            ENPROTECTED

            ENSAVECLIPBOARD

            FINDTEXT

            FINDTEXTEX

            FORMATRANGE

            MSGFILTER

            PARAFORMAT

            PARAFORMAT2

            INTERPUNKCJA

            REOBJECT

            REPASTESPECIAL

            REQRESIZE

            SELCHANGE

            OBIEKTU TEXTRANGE

         Rich Edit wiadomości

            EM_AUTOURLDETECT

            EM_CANPASTE

            EM_CANREDO

            EM_DISPLAYBAND

            EM_EXGETSEL

            EM_EXLIMITTEXT

            EM_EXLINEFROMCHAR

            EM_EXSETSEL

            EM_FINDTEXT

            EM_FINDTEXTEX

            EM_FINDWORDBREAK

            EM_FORMATRANGE

            EM_GETCHARFORMAT

            EM_GETEVENTMASK

            EM_GETIMECOLOR

            EM_GETIMECOMPMODE

            EM_GETIMEOPTIONS

            EM_GETLANGOPTIONS

            EM_GETOLEINTERFACE

            EM_GETOPTIONS

            EM_GETPARAFORMAT

            EM_GETPUNCTUATION

            EM_GETREDONAME

            EM_GETSELTEXT

            EM_GETTEXTMODE

            EM_GETTEXTRANGE

            EM_GETUNDONAME

            EM_GETWORDBREAKPROCEX

            EM_GETWORDWRAPMODE

            EM_HIDESELECTION

            EM_PASTESPECIAL

            EM_REDO

            EM_REQUESTRESIZE

            EM_SELECTIONTYPE

            EM_SETBKGNDCOLOR

            EM_SETCHARFORMAT

            EM_SETEVENTMASK

            EM_SETIMECOLOR

            EM_SETIMEOPTIONS

            EM_SETLANGOPTIONS

            EM_SETOLECALLBACK

            EM_SETOPTIONS

            EM_SETPARAFORMAT

            EM_SETPUNCTUATION

            EM_SETTARGETDEVICE

            EM_SETTEXTMODE

            EM_SETUNDOLIMIT

            EM_SETWORDBREAKPROCEX

            EM_SETWORDWRAPMODE

            EM_STOPGROUPTYPING

            EM_STREAMIN

            EM_STREAMOUT

         Komunikaty powiadamiające Rich Edit

            EN_CORRECTTEXT

            EN_DROPFILES

            EN_IMECHANGE

            EN_LINK

            EN_MSGFILTER

            EN_OLEOPFAILED

            EN_PROTECTED

            EN_REQUESTRESIZE

            EN_SAVECLIPBOARD

            EN_SELCHANGE

            EN_STOPNOUNDO

         Interfejsy OLE Rich Edit

            IRichEditOle

               ctivateAs

               ontextSensitiveHelp

               onvertObject

               etClientSite

               etClipboardData

               etLinkCount

               etObject

               etObjectCount

               andsOffStorage

               mportDataObject

               nPlaceDeactivate

               nsertObject

               aveCompleted

               etDvaspect

               etHostNames

               etLinkAvailable

            IRichEditOleCallback

               ontextSensitiveHelp

               eleteObject

               etClipboardData

               etContextMenu

               etDragDropEffect

               etInPlaceContext

               etNewStorage

               ueryAcceptData

               ueryInsertObject

               howContainerUI

         Typy wyliczeniowe Rich Edit

            TRYB TEKSTOWY

            UNDONAMEID

         Stałe Rich Edit

            Stylów formantu Rich Edit

            Bogate edytowa?flagi maski zdarze?kontroli

   Paski przewijania

      Temat pasków przewijania

         Części paska przewijania

         Standard pasków przewijania i formanty pasek przewijania

         Przewi?skrzynki zaciskowej i przewijanie zakresu

         Widoczności paska przewijania

         Pasek przewijania żądania

         Interfejs klawiatury dla paska przewijania

         Przewijanie obszaru klienckiego

         Kolory paska przewijania i metryk

      Korzystanie z pasków przewijania

         Tworzenie paski przewijania

         Tekst przewijany

            Tekst przewijany wraz z wiadomości? WM_CREATE

            Tekst przewijany wraz z wiadomości? WM_SIZE

            Przewijanie tekstu z WM_HSCROLL i WM_VSCROLL wiadomości

            Tekst przewijany wraz z wiadomości?WM_PAINT

            Przykład tekstu przewijanego

         Przewijanie Bitmap

            Przewijanie mapy bitowej w wiadomości WM_CREATE

            Przewijanie mapy bitowej w wiadomości WM_SIZE

            Przewijanie Bitmap z WM_HSCROLL i WM_VSCROLL wiadomości

            Przykład przewijanie Bitmap

         Tworzenie interfejsu klawiatury dla standardowego paska przewijania

      Pasek przewijania odniesienia

         Funkcje paska przewijania

            EnableScrollBar

            GetScrollInfo

            GetScrollPos

            GetScrollRange

            ScrollDC

            ScrollWindow

            ScrollWindowEx

            SetScrollInfo

            SetScrollPos

            SetScrollRange

            ShowScrollBar

         Pasek przewijania struktur

            SCROLLINFO

         Pasek przewijania wiadomości

            SBM_ENABLE_ARROWS

            SBM_GETPOS

            SBM_GETRANGE

            SBM_GETSCROLLINFO

            SBM_SETPOS

            SBM_SETRANGE

            SBM_SETRANGEREDRAW

            SBM_SETSCROLLINFO

            WM_CTLCOLORSCROLLBAR

            WM_HSCROLL

            WM_VSCROLL

         Pasek przewijania kontroli style

   Formantów statycznych

      O formantów statycznych

         Statyczne typy kontroli

            Proste kontroli statycznych grafik

            Tekst statyczny kontroli

            Statyczne formantu obrazu

            Wyciągnąć właściciela formantu statyczne

         Statyczne przetwarzania wiadomości domyślnych sterowania

      Używając formantów statycznych

      Statyczne kontroli odniesienia

         Statyczne komunikat?w sterujących

            STM_GETICON

            STM_GETIMAGE

            STM_SETICON

            STM_SETIMAGE

         Statyczne komunikaty powiadamiające kontroli

            STN_CLICKED

            STN_DBLCLK

            STN_DISABLE

            STN_ENABLE

            WM_CTLCOLORSTATIC

         Statyczne stylów formantu

Zasoby

   Daszka

      O daszka

         Daszek widoczności

         Kursor migający czasu

         Pozycj?karetki

         Usunięcie znaku daszka

      Przy użyciu znaków daszka

         Tworzenia i wyświetlania znaku daszka

         Ukrywanie daszek

         Zniszczenie znaku daszka

         Dopasowywanie czasu Blink

         Przetwarzanie klawiatury

      Daszek odniesienia

         Funkcje daszka

            CreateCaret

            DestroyCaret

            GetCaretBlinkTime

            GetCaretPos

            HideCaret

            SetCaretBlinkTime

            SetCaretPos

            ShowCaret

   Kursory

      O kursory

         Hot Spot

         Myszy i kursor

         Tworzenie kursora

         Lokalizacji kursora i wygląd

            Kursor klasy okno

         Kursor uwięzienie

         Zniszczenie kursora

         Kursor powielania

      Używania kursorów

         Tworzenie kursor

         Wyświetlanie kursor

         Ograniczenie kursor

         Za pomoc?funkcji kursor w celu utworzenia pułapka na myszy

         Przesuwanie kursora za pomoc?klawiatury

      Kursor odniesienia

         Funkcje kursora

            ClipCursor

            CopyCursor

            CreateCursor

            DestroyCursor

            GetClipCursor

            GetCursor

            GetCursorPos

            LoadCursor

            LoadCursorFromFile

            SetCursor

            SetCursorPos

            SetSystemCursor

            ShowCursor

         Kursor wiadomości

            WM_SETCURSOR

   Ikony

      Temat ikon

         Ikona punktu aktywnego

         Typy ikon

         Rozmiary ikon

         Utworzenia ikony

         Wyświetlanie ikony

         Ikona zniszczenia

         Ikona powielania

      Za pomoc?ikony

         Tworzenie ikona

         Wyświetlanie ikony

         Współużytkowanie zasobów ikon

      Ikona odniesienia

         Ikona funkcje

            CopyIcon

            CreateIcon

            CreateIconFromResource

            CreateIconFromResourceEx

            CreateIconIndirect

            DestroyIcon

            DrawIcon

            DrawIconEx

            ExtractAssociatedIcon

            ExtractIcon

            ExtractIconEx

            GetIconInfo

            LoadIcon

            LookupIconIdFromDirectory

            LookupIconIdFromDirectoryEx

         Ikona struktury

            ICONINFO

            ICONMETRICS

         Ikona wiadomości

            WM_ERASEBKGND

            WM_ICONERASEBKGND

            WM_PAINTICON

   Menu

      Informacje o menu

         Paski menu i menu

            Menu skrótów

            W Menu okno

            Identyfikator pomocy

         Uchwyty menu

         Elementy menu

            Polecenie elementy oraz elementy tego Otwieraj podmenu

            Identyfikator elementu menu

            Położenie elementu menu

            Elementy Menu domyślne

            Zaznaczone, jak i niezaznaczone elementy Menu

            Elementy Menu włączone, wygaszone i niepełnosprawnych

            Wyróżnione elementy Menu

            Wyciągnąć właściciela elementy Menu

            Separatory elementu menu i podziały

         Klawiatury dostęp do menu

            Standardowy interfejs klawiatury

            Klawisze dostępu menu

            Menu skrótów klawiaturowych

         Tworzenie menu

            Zasoby szablonu menu

            Menu szablon w pamięci

            Funkcje tworzenia menu

            Wyświetlanie menu

            Okno klasy menu

         Zniszczenie menu

         Wiadomości z menu

         Modyfikacje menu

      Za pomoc?menu

         Za pomoc?Menu szablonu zasobu

            Rozszerzony Format szablonu Menu

            Stare Menu Format szablonu

            Trwa ładowanie zasobów szablonu Menu

            Tworzenie Menu klasy

         Tworzenie Menu skrótów

            Przetwarzanie wiadomości WM_CONTEXTMENU

            Tworzenie Menu skrótów atrybutów czcionki

            Wyświetlanie Menu skrótów

         Przy użyciu elementu Menu mapy bitowe

            Ustawienie flagi typu mapa bitowa

            Tworzenie mapy bitowej

            Dodawanie linii i wykresy do Menu

            Przykładem elementu Menu mapy bitowe

         Tworzenie rysowane właściciela elementy Menu

            Ustawienie flagi rysowane właściciela

            Wyciągnąć właściciela menu i komunikat WM_MEASUREITEM

            Wyciągnąć właściciela menu i komunikat WM_DRAWITEM

            Wyciągnąć właściciela menu i komunikat WM_MENUCHAR

            Ustawianie czcionki dla ciągów tekstowych elementu Menu

            Przykład rysowane właściciela elementy Menu

         Za pomoc?niestandardowej zaznaczenie bitmapy

            Tworzenie niestandardowego wyboru bitmapy

            Kojarzenie bitmapy z elementu Menu

            Ustawienie atrybutu znacznik wyboru

            Symulowanie pola wyboru w Menu

            Przykład użycia znacznik wyboru niestandardowe mapy bitowe

      Menu odniesienia

         Funkcje menu

            AppendMenu zawsze zwraca

            CheckMenuItem

            CheckMenuRadioItem

            CreateMenu

            CreatePopupMenu

            DeleteMenu

            DestroyMenu

            DrawMenuBar

            EnableMenuItem

            GetMenu

            GetMenuCheckMarkDimensions

            GetMenuDefaultItem

            GetMenuItemCount

            GetMenuItemID

            GetMenuItemInfo

            GetMenuItemRect

            GetMenuState

            GetMenuString

            GetSubMenu

            GetSystemMenu

            HiliteMenuItem

            InsertMenu

            InsertMenuItem

            IsMenu

            LoadMenu

            LoadMenuIndirect

            MenuItemFromPoint

            ModifyMenu

            RemoveMenu

            SetMenu

            SetMenuDefaultItem

            SetMenuItemBitmaps

            SetMenuItemInfo

            TrackPopupMenu

            TrackPopupMenuEx

         Struktury menu

            MDINEXTMENU

            MENUEX_TEMPLATE_HEADER

            MENUEX_TEMPLATE_ITEM

            MENUITEMINFO

            MENUITEMTEMPLATE

            MENUITEMTEMPLATEHEADER

            TPMPARAMS

         Menu wiadomości

            WM_CONTEXTMENU

            WM_ENTERMENULOOP

            WM_EXITMENULOOP

            WM_NEXTMENU

   Zasoby

      O zasobach

         Znajdowanie i ładowanie zasobów

         Dodawanie, usuwanie i zastępowanie zasobów

         Wyliczanie zasobów

         Formaty plik zasobów Win32

      Korzystając z zasobów

         Uaktualnianie zasobów

         Tworzenie listy zasobów

      Zasób odniesienia

         Funkcji zasobów

            BeginUpdateResource

            CopyImage

            EndUpdateResource

            EnumResLangProc

            EnumResNameProc

            EnumResourceLanguages

            EnumResourceNames

            EnumResourceTypes

            EnumResTypeProc

            FindResource

            FindResourceEx

            FreeResource

            LoadImage

            LoadResource

            LockResource

            SizeofResource

            UnlockResource

            UpdateResource

         Struktury zasobów

            ACCELTABLEENTRY

            CURSORDIR

            CURSORSHAPE

            DIRENTRY

            FONTDIRENTRY

            FONTGROUPHDR

            ICONRESDIR

            LOCALHEADER

            MENUHEADER

            MENUHELPID

            MESSAGE_RESOURCE_BLOCK

            MESSAGE_RESOURCE_DATA

            MESSAGE_RESOURCE_ENTRY

            NEWHEADER

            NORMALMENUITEM

            POPUPMENUITEM

            RESDIR

            RESOURCEHEADER

         Makra zasobów

            MAKEINTRESOURCE

Dane wejściowe użytkownika

   Dostępność

      Informacje o dostępności

         Parametry ułatwie?dostępu

            Parametr funkcji PokażDźwięki

            Wysoki kontrast parametr

         Wbudowane funkcje ułatwie?dostępu

      Korzystanie z ułatwie?dostępu

         Sprawdzanie stanu parametrem ułatwie?dostępu

         Włączenie wbudowanych funkcji ułatwie?dostępu

      Dostępność odniesienia

         Funkcje ułatwie?dostępu

            SoundSentryProc

         Dostępność struktur

            ACCESSTIMEOUT

            FUNKCJA KLAWISZEFILTRU

            HIGHCONTRAST

            FUNKCJA KLAWISZEMYSZY

            FUNKCJA KLAWISZESZEREGOWE

            FUNKCJA WARTOWNIKDŹWIĘKU

            FUNKCJA KLAWISZETRWAŁE

            FUNKCJA KLAWISZEPRZEŁĄCZAJĄCE

   Wspólna biblioteka pole dialogowe

      Informacje o typowych okien dialogowych

         Okno dialogowe pole typu

         Wspólne okno dialogowe pole inicjowania flagi

         Dostosowywanie typowych okien dialogowych

            Szablony niestandardowe

            Hak procedur dla typowych okien dialogowych

            Wspólne okno dialogowe wiadomości

            Wsparcie pomocy

         Okno dialogowe kolorów

            Podstawowe i rozszerzone oknach dialogowych koloru

            Dostosowywanie okna dialogowego kolorów

            Modele kolorów w oknie dialogowym Kolor

         Okno dialogowe Czcionka

            Czcionka okno dialogowe Inicjowanie flagi

            Dostosowywanie okna dialogowego Czcionka

         Otwórz i Zapisz jako okien dialogowych

            Nazwy plików i katalogów

            Filtry

            Plików i katalogów sprawdzania poprawności

            Otwórz i Zapisz jako okno dialogowe pole dostosowywania

            Procedury haka stylu Eksploratora

            Szablony niestandardowe stylu Eksploratora

            Identyfikatory kontroli stylu Eksploratora

            Dostosowywanie w starym stylu okien dialogowych

         Okno dialogowe Drukowanie

            Dostosowywanie okna dialogowego Drukuj

            Wydrukowa?okno dialogowe Ustawienia

         Drukuj arkusz właściwości

            Dostosowywanie arkusz właściwości drukowania

            Obiekt wywołania zwrotnego dla arkusza właściwości drukowania

         Ustawienia strony, okno dialogowe

            Inicjowanie okna dialogowego Ustawienia strony

            Dostosowywanie okna dialogowego Ustawienia strony

            Dostosowywanie przykładowa strona

         Znajdowanie i zamienianie okien dialogowych

            FINDMSGSTRING zarejestrowany komunikat

            Dostosowywanie Znajd?lub Zamie?okno dialogowe

      Przy użyciu typowych okien dialogowych

         Wybór koloru

         Wybór czcionki

         Otwieranie pliku

         Wyświetlanie okna dialogowego Drukuj

         Za pomoc?arkusza właściwości drukowania

         Ustawienie wydruku

         Znajdowanie tekstu

      Wspólne okno dialogowe pole odniesienia

         Wspólne funkcje pole dialogowe

            CCHookProc

            CFHookProc

            ChooseColor

            ChooseFont

            CommDlgExtendedError

            FindText

            FRHookProc

            GetFileTitle

            GetOpenFileName

            GetSaveFileName

            OFNHookProc

            OFNHookProcOldStyle

            PagePaintHook

            PageSetupDlg

            PageSetupHook

            PrintDlg

            PrintDlgEx

            PrintHookProc

            ReplaceText

            SetupHookProc

         Wspólnych struktur pole dialogowe

            CHOOSECOLOR

            CHOOSEFONT

            DEVNAMES.

            FINDREPLACE

            OFNOTIFY

            OPENFILENAME

            PAGESETUPDLG

            PRINTDLG

            PRINTDLGEX

            PRINTPAGERANGE

         Wspólny komunikat okna dialogowego

            CDM_GETFILEPATH

            CDM_GETFOLDERIDLIST

            CDM_GETFOLDERPATH

            CDM_GETSPEC

            CDM_HIDECONTROL

            CDM_SETCONTROLTEXT

            CDM_SETDEFEXT

            CDN_FILEOK

            CDN_FOLDERCHANGE

            CDN_HELP

            CDN_INITDONE

            CDN_SELCHANGE

            CDN_SHAREVIOLATION

            CDN_TYPECHANGE

            COLOROKSTRING

            FILEOKSTRING

            FINDMSGSTRING

            HELPMSGSTRING

            LBSELCHSTRING

            SETRGBSTRING

            SHAREVISTRING

            WM_CHOOSEFONT_GETLOGFONT

            WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS

            WM_CHOOSEFONT_SETLOGFONT

            WM_PSD_ENVSTAMPRECT

            WM_PSD_FULLPAGERECT

            WM_PSD_GREEKTEXTRECT

            WM_PSD_MARGINRECT

            WM_PSD_MINMARGINRECT

            WM_PSD_PAGESETUPDLG

            WM_PSD_YAFULLPAGERECT

         Wspólne interfejsy okien dialogowych

            IPrintDialogCallback

               nitDone

               andleMessage

               electionChange

            IPrintDialogServices

               etCurrentDevMode

               etCurrentPortName

               etCurrentPrinterName

   Sygnału wejściowego myszy

      O sygnału wejściowego myszy

         Kursor myszy

         Mysz przechwytywania

         Konfiguracja myszy

         Komunikatów myszy

            Komunikatów myszy obszar klienta

            Komunikatów myszy obszar nonclient

         Komunikat WM_NCHITTEST

         Aktywacja okna

      Za pomoc?myszy

         Śledzenie kursor myszy

         Rysowanie linii przy użyciu myszy

         Przetwarzania wiadomości kliknij dwukrotnie

         Zaznaczanie wiersza tekstu

      Mysz wprowadzanie odniesienia

         Mysz wprowadzania funkcji

            DragDetect

            GetCapture

            GetDoubleClickTime

            GetMouseMovePoints

            mouse_event

            ReleaseCapture

            SetCapture

            SetDoubleClickTime

            SwapMouseButton

            TrackMouseEvent

         Mysz wkład struktur

            MOUSEMOVEPOINT

            TRACKMOUSEEVENT

         Komunikaty wejściowe myszy

            WM_CAPTURECHANGED

            WM_LBUTTONDBLCLK

            WM_LBUTTONDOWN

            WM_LBUTTONUP

            WM_MBUTTONDBLCLK

            WM_MBUTTONDOWN

            WM_MBUTTONUP

            WM_MOUSEACTIVATE

            WM_MOUSEMOVE

            WM_MOUSEWHEEL

            WM_NCHITTEST

            WM_NCLBUTTONDBLCLK

            WM_NCLBUTTONDOWN

            WM_NCLBUTTONUP

            WM_NCMBUTTONDBLCLK

            WM_NCMBUTTONDOWN

            WM_NCMBUTTONUP

            WM_NCMOUSEMOVE

            WM_NCRBUTTONDBLCLK

            WM_NCRBUTTONDOWN

            WM_NCRBUTTONUP

            WM_RBUTTONDBLCLK

            WM_RBUTTONDOWN

            WM_RBUTTONUP

   Skróty klawiaturowe

      Temat skróty klawiaturowe

         Akcelerator tabel

         Tworzenie tabel akcelerator

         Przypisania klawiszy skrótu

         Akceleratory i menu

      Używając skróty klawiaturowe

         Przy użyciu zasobu Accelerator tabeli

            Trwa tworzenie zasobu Accelerator tabeli

            Trwa ładowanie zasobów Accelerator tabeli

            Wywołanie funkcji TranslateAccelerator

            Przetwarzanie wiadomości WM_COMMAND

            Niszczenie zasobów Accelerator tabeli

            Tworzenie akceleratorów dla atrybutów czcionki

         Przy użyciu tabeli Accelerator utworzonych w czasie wykonywania

            Tworzenie tabeli Accelerator

            Akceleratory przetwarzania

            Niszczenie w tabeli Accelerator

            Tworzenie edytowalnych użytkownika akceleratory

      Klawiatura Accelerator odniesienia

         Funkcji akceleratora klawiatury

            CopyAcceleratorTable

            CreateAcceleratorTable

            DestroyAcceleratorTable

            LoadAccelerators

            TranslateAccelerator

         Klawiatura Accelerator struktur

            ACCEL

         Klawiatura Accelerator wiadomości

            WM_INITMENU

            WM_INITMENUPOPUP

            WM_MENUCHAR

            WM_MENUSELECT

            WM_SYSCHAR

            WM_SYSCOMMAND

   Klawiatury

      Temat klawiatury

         Model danych wejściowych klawiatura

         Fokus klawiatury i aktywacji

         Naciśnięcie klawisza wiadomości

            System i niesystemowych naciśnięć klawiszy

            Kody klucza wirtualnego opisane

            Flagi wiadomości klawiszy

         Znak wiadomości

            Wiadomości znak niesystemowych

            Wiadomości martwych znak

         Status klucza

         Naciśnięcia klawiszy i znaków tłumacze

         Obsługa klawisz skrótu

         Języki, ustawienia regionalne i układy klawiatury

      Za pomoc?klawiatury

         Przetwarzanie wiadomości klawiszy

         Translacja znaku wiadomości

         Przetwarzanie wiadomości znaków

         Za pomoc?daszek

         Wyświetlanie klawiatury

      Klawiatura wprowadzanie odniesienia

         Funkcji wprowadzania klawiatury

            ActivateKeyboardLayout

            EnableWindow

            GetActiveWindow

            GetAsyncKeyState

            Przy uzyskaniu fokusu

            GetKBCodePage

            GetKeyboardLayout

            GetKeyboardLayoutList

            GetKeyboardLayoutName

            GetKeyboardState

            GetKeyNameText

            GetKeyState

            IsWindowEnabled

            keybd_event

            LoadKeyboardLayout

            MapVirtualKey

            MapVirtualKeyEx

            OemKeyScan

            RegisterHotKey

            SendInput

            SetActiveWindow

            SetFocus

            SetKeyboardState

            ToAscii

            ToAsciiEx

            ToUnicode

            ToUnicodeEx

            UnloadKeyboardLayout

            UnregisterHotKey

            VkKeyScan

            VkKeyScanEx

         Struktury danych wejściowych klawiatura

            DANE WEJŚCIOWE

         Komunikaty wejściowe klawiatury

            WM_ACTIVATE

            UŻYWAJĄC FUNKCJI

            WM_DEADCHAR

            WM_GETHOTKEY

            WM_HOTKEY

            WM_KEYDOWN

            WM_KEYUP

            WM_KILLFOCUS

            WM_SETFOCUS

            WM_SETHOTKEY

            WM_SYSDEADCHAR

            WM_SYSKEYDOWN

            WM_SYSKEYUP

   Kody klucza wirtualnego

Okienkowy

   Okna dialogowe

      O okien dialogowych

         Kiedy należy używa?okno dialogowe

         Okno właściciela

         Okna komunikatów

         Modalnych okien dialogowych

         Niemodalny okien dialogowych

         Okno dialogowe pole szablonu

            Okno dialogowe Style ramek szablonu

            Okno dialogowe pole pomiarów

            Formantów okna dialogowego

            Menu systemowe

            Okno dialogowe pole czcionek

            Szablony w pamięci

         Okno dialogowe pole procedury

            Komunikat WM_INITDIALOG

            Komunikat WM_COMMAND

            Komunikat WM_PARENTNOTIFY

            Kontrola kolor wiadomości

            Okno dialogowe przetwarzania wiadomości domyślnie pole

         Okno dialogowe pole klawiatury interfejsu

            Styl WS_TABSTOP

            Styl WS_GROUP

            Symboli

         Okno dialogowe Ustawienia

            Przyciski opcji i pola wyboru

            Formantów Edycja okna dialogowego

            Pola list, pola kombi i listy katalogów

            Komunikaty sterujące pole dialogowe

         Niestandardowe okna dialogowe

      Korzystanie z okien dialogowych

         Wyświetlanie okna komunikatu

         Tworzenie modalne okno dialogowe

         Tworzenie niemodalny okno dialogowe

         Inicjowanie okno dialogowe

         Tworzenie szablonu w pamięci

      Okno dialogowe pole odniesienia

         Okno dialogowe pole funkcje

            CreateDialog

            CreateDialogIndirect

            CreateDialogIndirectParam

            CreateDialogParam

            DefDlgProc

            DialogBox

            DialogBoxIndirect

            DialogBoxIndirectParam

            DialogBoxParam

            DialogProc

            EndDialog

            GetDialogBaseUnits

            GetDlgCtrlID

            GetDlgItem

            GetDlgItemInt

            GetDlgItemText

            GetNextDlgGroupItem

            GetNextDlgTabItem

            IsDialogMessage

            MapDialogRect

            MessageBox

            MessageBoxEx

            MessageBoxIndirect

            SendDlgItemMessage

            SetDlgItemInt

            SetDlgItemText

         Okno dialogowe pole struktur

            DLGITEMTEMPLATE

            DLGITEMTEMPLATEEX

            DLGTEMPLATE

            DLGTEMPLATEEX

            MSGBOXPARAMS

         Komunikat okna dialogowego

            DM_GETDEFID

            DM_REPOSITION

            DM_SETDEFID

            WM_CTLCOLORDLG

            WM_CTLCOLORMSGBOX

            WM_ENTERIDLE

            WM_GETDLGCODE

            WM_INITDIALOG

            WM_NEXTDLGCTL

   Wiadomości i kolejki wiadomości

      Temat wiadomości i kolejki wiadomości

         Komunikaty w systemie Windows

         Routowanie wiadomości

            Kolejkowanie wiadomości

            Nonqueued wiadomości

         Obsługa wiadomości

            Pętla wiadomości

            Procedury okna

         Księgowanie i wysyłanie wiadomości

         Typy wiadomości

            Zdefiniowana przez system wiadomości

            Zdefiniowane przez aplikacj?wiadomości

         Filtrowanie wiadomości

         Komunikat zakleszczenia

      Za pomoc?wiadomości i kolejki wiadomości

         Tworzenie pętli komunikatów

         Rozpatrywanie kolejk?wiadomości

         Księgowanie wiadomości

         Wysyłanie wiadomości

      Wiadomości i wiadomości kolejki odniesienia

         Wiadomości i funkcje kolejek wiadomości

            BroadcastSystemMessage

            DispatchMessage

            GetInputState

            GetMessage

            GetMessageExtraInfo

            GetMessagePos

            GetMessageTime

            GetQueueStatus

            InSendMessage

            InSendMessageEx

            PeekMessage

            PostAppMessage

            PostMessage

            PostQuitMessage

            PostThreadMessage

            RegisterWindowMessage

            ReplyMessage

            SendAsyncProc

            SendMessage

            SendMessageCallback

            SendMessageTimeout

            SendNotifyMessage

            SetMessageExtraInfo

            SetMessageQueue

            TranslateMessage

            WaitMessage

         Wiadomości i wiadomości kolejki struktur

            MSG

         Wiadomości i wiadomości kolejki wiadomości

            WM_APP

            WM_USER

   MDI

      O interfejs wielu dokumentów

         Ramki, klienta i okien podrzędnych

         Tworzenie okna podrzędnego

         Aktywacja okna podrzędnego

         Wiele menu dokument

         Akceleratory

         Rozmiar okna podrzędnego i rozmieszczenie

         Ikona tytu?systemu Windows

         Okno dane

            Dane w strukturze okna

            Wiele właściwości okna dokumentu

      Przy użyciu interfejsu wiele dokumentów

         Rejestrowanie dziecka i ramki okna klasy

         Tworzenie ramek i okien podrzędnych

         Pisanie Pętla wiadomości głównego

         Pisanie procedury okna ramki

         Pisanie procedury okien podrzędnych

         Tworzenie okna podrzędnego

      Wiele dokumentów interfejsu odniesienia

         Funkcje MDI

            CreateMDIWindow

            DefFrameProc

            DefMDIChildProc

            TranslateMDISysAccel

         Wiele struktur interfejsu dokumentu

            MDICREATESTRUCT

         MDI wiadomości

            WM_MDIACTIVATE

            WM_MDICASCADE

            WM_MDICREATE

            WM_MDIDESTROY

            WM_MDIGETACTIVE

            WM_MDIICONARRANGE

            WM_MDIMAXIMIZE

            WM_MDINEXT

            WM_MDIREFRESHMENU

            WM_MDIRESTORE

            WM_MDISETMENU

            WM_MDITILE

   Klasy okien

      Temat klasy okien

         Rodzaje klasy okien

            System klas globalnych

            Klasy globalnej aplikacji

            Klasy lokalnej aplikacji

         W jaki sposób System szuka klasy okna

         Rejestrowanie klasy okna

         Elementy klasy okno

            Nazwa klasy

            Adres procedury okna

            Uchwyt

            Klasa kursora

            Klasa ikony

            Klasa tła pędzla

            Klasa Menu

            Klasy stylów

            Dodatkowe klasy pamięci

            Dodatkowa pamięć okna

      Za pomoc?klasy okien

      Odwołania klasy okno

         Funkcje klasy okno

            GetClassInfo

            GetClassInfoEx

            GetClassLong

            GetClassName

            GetClassWord

            GetWindowLong

            GetWindowWord

            RegisterClass

            RegisterClassEx

            SetClassLong

            SetClassWord

            SetWindowLong

            SetWindowWord

            UnregisterClass

         Okno klasy struktur

            WNDCLASS

            WNDCLASSEX

   Okno procedury

      Informacje o procedurach okna

         Struktura procedury okna

         Domyślnie okno procedury

         Okno procedury podklasy

            Instancji podklasy

            Globalne podklasy

         Okno procedury Superclassing

      Przy użyciu procedury okna

         Projektowanie procedur?okna

         Kojarzenie procedur?okna z klasy okna

         Instacji okna

      Okno procedura odniesienia

         Okno procedury funkcje

            CallWindowProc

            DefWindowProc

            Procedury WindowProc

   Okno właściwości

      Informacje o właściwości okna

         Zalety korzystania z właściwości okna

         Przypisanie właściwości okna

         Wyliczanie właściwości okna

      Za pomoc?właściwości okna

         Dodawanie właściwości okna

         Pobieranie właściwości okna

         Wyświetlanie okna właściwości dla danego okna

         Usuwanie właściwości okna

      Okno właściwości odwołania

         Okno właściwości funkcji

            EnumProps

            EnumPropsEx

            GetProp

            PropEnumProc

            PropEnumProcEx

            RemoveProp

            Funkcji SetProp

   Windows

      Informacje o systemie Windows

         Okno pulpitu

         Okien aplikacji

            Składniki okna aplikacji

            Formanty, okna dialogowe i okna komunikatów

         Współrzędn

         Tworzenie okna

            Atrybuty okna

            Okno uchwyty

            Główne okno tworzenia

            Tworzenie okna wiadomości

            Aplikacje wielowątkowym

         Ogólne okna style

            Nakładające si?okna

            Wyskakujące okno

            Okno potomne

            Okno tylko do wiadomości

            Obramowanie okna

            Nonclient obszar składników

            Stan początkowy

            Nadrzędne i podrzędne style

            Rozszerzone style

         Okno Relacje

            Własności?systemu Windows

            Wyłączone systemu Windows

            Pierwszego planu i tła okna

         Poka?stan

            Aktywne okno

            Okno widoczności

            Zminimalizowane, zmaksymalizowane i przywrócone systemu Windows

         Rozmiar i położenie okna

            Rozmiar okna

            Położenie okna

            Domyślny rozmiar i położenie

            Śledzenie rozmiar

            Polece?systemu

            Rozmiar i położenie funkcje

            Rozmiar i położenie wiadomości

         Okno animacji

         Okno zniszczenia

      Korzystanie z systemu Windows

         Tworzenie okna głównego

         Tworzenia, wyliczania i zmiany rozmiaru okien podrzędnych

         Niszczenie w oknie

      Okno odniesienia

         Okno funkcje

            AdjustWindowRect

            AdjustWindowRectEx

            AnimateWindow

            AnyPopup

            ArrangeIconicWindows

            BeginDeferWindowPos

            BringWindowToTop

            CascadeWindows

            ChildWindowFromPoint

            ChildWindowFromPointEx

            CloseWindow

            Właściwości CreateWindow

            Funkcji CreateWindowEx

            DeferWindowPos

            DestroyWindow

            EndDeferWindowPos

            EnumChildProc

            EnumChildWindows

            EnumTaskWindows

            EnumThreadWindows

            EnumThreadWndProc

            EnumWindows

            EnumWindowsProc

            FindWindow

            FindWindowEx

            GetClientRect

            GetDesktopWindow

            GetForegroundWindow

            GetLastActivePopup

            GetNextWindow

            GetParent

            GetSysModalWindow

            GetTopWindow

            GetWindow

            GetWindowPlacement

            GetWindowRect

            GetWindowTask

            GetWindowText

            GetWindowTextLength

            GetWindowThreadProcessId

            IsChild

            IsIconic

            IsWindow

            IsWindowUnicode

            IsWindowVisible

            IsZoomed

            MoveWindow

            OpenIcon

            SetForegroundWindow

            SetParent

            SetSysModalWindow

            SetWindowPlacement

            SetWindowPos

            SetWindowText

            ShowOwnedPopups

            ShowWindow

            ShowWindowAsync

            TileWindows

            WindowFromPoint

            WinMain

         Okno struktur

            CLIENTCREATESTRUCT

            CREATESTRUCT

            MINMAXINFO

            NCCALCSIZE_PARAMS

            STYLESTRUCT

            WINDOWPLACEMENT

            WINDOWPOS

         Komunikaty okna

            WM_ACTIVATEAPP

            WM_CANCELMODE

            WM_CHILDACTIVATE

            POLECENIE WM_CLOSE ZOSTAŁO

            WM_COMPACTING

            WM_CREATE

            WM_DESTROY

            WM_ENABLE

            WM_ENTERSIZEMOVE

            WM_EXITSIZEMOVE

            WM_GETICON

            WM_GETMINMAXINFO

            WM_GETTEXT

            WM_GETTEXTLENGTH

            WM_INPUTLANGCHANGE

            WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST

            WM_MOVE

            WM_MOVING

            WM_NCACTIVATE

            WM_NCCALCSIZE

            WM_NCCREATE

            WM_NCDESTROY

            WM_PARENTNOTIFY

            WM_QUERYDRAGICON

            WM_QUERYOPEN

            WM_QUIT

            WM_SETICON

            WM_SETTEXT

            WM_SETTINGCHANGE

            WM_SHOWWINDOW

            WM_SIZE

            WM_SIZING

            WM_STYLECHANGED

            WM_STYLECHANGING

            WM_USERCHANGED

            WM_WINDOWPOSCHANGED

            WM_WINDOWPOSCHANGING

            WM_WININICHANGE

         Okno makra

            GET_X_LPARAM

            GET_Y_LPARAM

            HIBYTE

            HIWORD

            LOBYTE

            LOWORD

            MAKELONG

            MAKELPARAM

            MAKELRESULT

            MAKEWORD

            MAKEWPARAM