IRichEditOle::SetHostNames

Ustawia "nazwy hosta" Aby otrzymać obiektów, gdyż są one wstawiane do sformatowanego formantu edycyjnego. Nazwy hostów są używane w interfejsie użytkownika serwerów do opisania kontekście kontenera obiektów otwartych.

(HRESULT SetHostNames LPCSTR  lpstrContainerApp, LPCSTR  lpstrContainerObj  );
 

Parametry

szContainerApp
Zakończony znakiem null nazwa aplikacji kontenera.
szContainerObj
Zakończony znakiem null nazwy obiektu lub dokumencie kontenera.

Zwraca wartości

Zwraca sukces stanu. Użycie GetScode do pobrania scode. Może być wartość S_OK w przypadku sukcesu lub E_OUTOFMEMORY, jeśli nie można przydzielić pamięci do zapamiętania ciągi.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, interfejsów OLE Rich Edit, IRichEditOle

Index