SetCursorPos

Funkcja SetCursorPos przenosi kursor do współrzędnych ekranu określony. Jeśli nowe współrzędne są wewnątrz prostokąta ekran ustawiony przy użyciu najnowszych funkcji ClipCursor , system automatycznie dostosowuje współrzędne, tak że kursor pozostaje wewnątrz prostokąta.

(BOOL SetCursorPos int  x, / / pozioma pozycja int Y / / pionowe położenie);
 

Parametry

X
Określa nową współrzędna x, zgodnie ze współrzędnymi ekranowymi, kursora.
Y
Określa nową współrzędna y, zgodnie ze współrzędnymi ekranowymi, kursora.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Kursor jest zasobem udostępnionym. Okno należy przesunąć kursor, tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w swoim obszarze klienta.

Proces wywołujący musi mieć WINSTA_WRITEATTRIBUTES dostępu do stacji okna.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Kursory omówienie, funkcje kursora, ClipCursor, GetCursorPos, SetCaretPos, SetCursor, ShowCursor

Index