GetCursorPos

Funkcja GetCursorPos pobiera pozycji kursora, zgodnie ze współrzędnymi ekranowymi.

(BOOL GetCursorPos LPPOINT  lpPoint / adres struktury kursora pozycja);
 

Parametry

lpPoint
Wskaźnik do struktury punkt , który odbiera współrzędne ekranu kursora.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Położenie kursora jest zawsze podana zgodnie ze współrzędnymi ekranowymi i nie wpływa na sposób mapowania okna zawierającego kursor.

Proces wywołujący musi mieć WINSTA_READATTRIBUTES dostępu do stacji okna.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie kursory, działa Cursor, ClipCursor, POINT, SetCursor, SetCursorPos, ShowCursor

Index