Lokalizacji kursora i wygląd

System automatycznie wyświetla kursor myszy i aktualizuje położenie na ekranie. Można uzyskać bieżącego ekranu Współrzędne kursora i przesunąć kursor w dowolne miejsce na ekranie za pomocą funkcji GetCursorPos i SetCursorPos , odpowiednio.

Można także pobrać dojścia do kursor, używając funkcji GetCursor , a użytkownik może ustawić kursor przy użyciu funkcji SetCursor . Po wywołaniu SetCursorwygląd kursora nie zmienia się aż do myszy przenosi, kursor jest jawnie ustaw różnych kursora lub wykonywane jest polecenie systemu.

Gdy użytkownik przesunie wskaźnik myszy, system odrysowania kursor w nowej lokalizacji. System automatycznie odrysowania projektu kursor skojarzone z okna wskazuje kursor.

Można ukryć i ponownie kursora, bez zmiany wyglądu kursora, używając funkcji ShowCursor . Funkcja ta używa wewnętrznego licznika do ustalenia, kiedy można ukryć lub wyświetlić kursora. Próba Pokaż kursor zwiększa licznika; próbuje ukryć dekrementuje kursor licznika. Kursor jest widoczny tylko wtedy, gdy wartość tego licznika jest większa lub równa zero.

Index