Налаштування шрифтів, текстові рядки, пункт меню

У цьому розділі наведено приклад із застосунку, який використовує елементи меню власник звертається в меню. Меню містить елементи, які атрибути поточного шрифту, і елементи відображаються атрибутом відповідний шрифт.

Ось як меню визначено у файлі ресурс визначення. Зверніть увагу, що рядки для пунктів меню регулярно, напівжирний, курсив та підкреслення призначені під час виконання, так що їх рядки є порожній файл ресурсів визначення.

ПОЧАТИ СПЛИВАЮЧЕ меню MainMenu "amp;Символ"ПОЧАТИ MENUITEM" ", IDM_REGUL&AR MENUITEM РОЗДІЛЮВАЧ MENUITEM" ", IDM_BOLD елемент меню" ", IDM_ITALIC елемент меню" ", IDM_ULINE кінець кінця 

 

Процедура вікно обробляє повідомлення, пов'язані з використанням власник звертається меню елементів. Застосунок використовує WM_CREATE повідомлення виконайте такі дії:

Рядки тексту та шрифту мітки-маніпулятори зберігаються в масиві застосування визначено, ТОВАР структур. Визначений у застосунку GetAFont функція створює шрифт, який відповідає атрибутів даного шрифту і повертає дескриптор шрифт. Були знищені держаки, під час обробки повідомлення WM_DESTROY.

Під час обробки повідомлення WM_MEASUREITEM , приклад отримує ширину та висоту рядка пункту меню і копіює ці значення у MEASUREITEMSTRUCT структуру. Система використовує значення ширини та висоти для обчислення розміру меню.

Під час обробки повідомлення WM_DRAWITEM , пункт меню рядка звертається з місця залишається поруч рядок для галочки бітові. Якщо користувач вибере цей елемент, щоб намалювати елемент використовуються вибрані кольори тексту й фону.

LRESULT APIENTRY MainWndProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
 
  typedef struct _MYITEM 
  { 
    HFONT hfont; 
    LPSTR psz; 
  } MYITEM;       // structure for item font and string 
 
  MYITEM *pmyitem;   // pointer to item's font and string    
  static MYITEM myitem[CITEMS];  // array of MYITEMS        
  static HMENU hmenu;       // handle to main menu      
  static COLORREF crSelText; // text color of selected item    
  static COLORREF crSelBkgnd; // background color of selected item 
  COLORREF crText;      // text color of unselected item   
  COLORREF crBkgnd;      // background color unselected item  
  LPMEASUREITEMSTRUCT lpmis; // pointer to item of data       
  LPDRAWITEMSTRUCT lpdis;   // pointer to item drawing data    
  HDC hdc;          // handle to screen DC        
  SIZE size;         // menu-item text extents       
  WORD wCheckX;        // check-mark width          
  int nTextX;         // width of menu item         
  int nTextY;         // height of menu item        
  int i;           // loop counter            
  HFONT hfontOld;       // handle to old font         
  BOOL fSelected = FALSE;   // menu-item selection flag      
 
  switch (uMsg) 
  { 
    case WM_CREATE: 
 
      // Modify the Regular, Bold, Italic, and Underline 
      // menu items to make them owner-drawn items. Associate 
      // a MYITEM structure with each item to contain the 
      // string and font handle for each item. 
 
      hmenu = GetMenu(hwnd); 
      ModifyMenu(hmenu, IDM_REGULAR, MF_BYCOMMAND | 
        MF_CHECKED | MF_OWNERDRAW, IDM_REGULAR, 
        (LPTSTR) &myitem[REGULAR]); 
      ModifyMenu(hmenu, IDM_BOLD, MF_BYCOMMAND | 
        MF_OWNERDRAW, IDM_BOLD, (LPTSTR) &myitem[BOLD]); 
      ModifyMenu(hmenu, IDM_ITALIC, MF_BYCOMMAND | 
        MF_OWNERDRAW, IDM_ITALIC, 
        (LPTSTR) &myitem[ITALIC]); 
      ModifyMenu(hmenu, IDM_ULINE, MF_BYCOMMAND | 
        MF_OWNERDRAW, IDM_ULINE, (LPTSTR) &myitem[ULINE]); 
 
      // Retrieve each item's font handle and copy it into 
      // the hfont member of each item's MYITEM structure. 
      // Also, copy each item's string into the structures. 
 
      myitem[REGULAR].hfont = GetAFont(REGULAR); 
      myitem[REGULAR].psz = "Regular"; 
      myitem[BOLD].hfont = GetAFont(BOLD); 
      myitem[BOLD].psz = "Bold"; 
      myitem[ITALIC].hfont = GetAFont(ITALIC); 
      myitem[ITALIC].psz = "Italic"; 
      myitem[ULINE].hfont = GetAFont(ULINE); 
      myitem[ULINE].psz = "Underline"; 
 
      // Retrieve the text and background colors of the 
      // selected menu text. 
 
      crSelText = GetSysColor(COLOR_HIGHLIGHTTEXT); 
      crSelBkgnd = GetSysColor(COLOR_HIGHLIGHT); 
 
      return 0; 
 
    case WM_MEASUREITEM: 
 
      // Retrieve a device context for the main window. 
 
      hdc = GetDC(hwnd); 
 
      // Retrieve pointers to the menu item's 
      // MEASUREITEMSTRUCT structure and MYITEM structure. 
 
      lpmis = (LPMEASUREITEMSTRUCT) lParam; 
      pmyitem = (MYITEM *) lpmis->itemData; 
 
      // Select the font associated with the item into 
      // the main window's device context. 
 
      hfontOld = SelectObject(hdc, pmyitem->hfont); 
 
      // Retrieve the width and height of the item's string, 
      // and then copy the width and height into the 
      // MEASUREITEMSTRUCT structure's itemWidth and 
      // itemHeight members. 
 
      GetTextExtentPoint32(hdc, pmyitem->psz, 
        lstrlen(pmyitem->psz), &size); 
      lpmis->itemWidth = size.cx; 
      lpmis->itemHeight = size.cy; 
 
      // Select the old font back into the device context, 
      // and then release the device context. 
 
      SelectObject(hdc, hfontOld); 
      ReleaseDC(hwnd, hdc); 
 
      return TRUE; 
 
      break; 
 
    case WM_DRAWITEM: 
 
      // Get pointers to the menu item's DRAWITEMSTRUCT 
      // structure and MYITEM structure. 
 
      lpdis = (LPDRAWITEMSTRUCT) lParam; 
      pmyitem = (MYITEM *) lpdis->itemData; 
 
      // If the user has selected the item, use the selected 
      // text and background colors to display the item. 
 
      if (lpdis->itemState & ODS_SELECTED) 
      { 
        crText = SetTextColor(lpdis->hDC, crSelText); 
        crBkgnd = SetBkColor(lpdis->hDC, crSelBkgnd); 
        fSelected = TRUE; 
      } 
 
      // Remember to leave space in the menu item for the 
      // check-mark bitmap. Retrieve the width of the bitmap 
      // and add it to the width of the menu item. 
 
      wCheckX = GetSystemMetrics(SM_CXMENUCHECK); 
      nTextX = wCheckX + lpdis->rcItem.left; 
      nTextY = lpdis->rcItem.top; 
 
      // Select the font associated with the item into the 
      // item's device context, and then draw the string. 
 
      hfontOld = SelectObject(lpdis->hDC, pmyitem->hfont); 
      ExtTextOut(lpdis->hDC, nTextX, nTextY, ETO_OPAQUE, 
        &lpdis->rcItem, pmyitem->psz, 
        lstrlen(pmyitem->psz), NULL); 
 
      // Select the previous font back into the device 
      // context. 
 
      SelectObject(lpdis->hDC, hfontOld); 
 
      // Return the text and background colors to their 
      // normal state (not selected). 
 
      if (fSelected) 
      { 
        SetTextColor(lpdis->hDC, crText); 
        SetBkColor(lpdis->hDC, crBkgnd); 
      } 
 
      return TRUE; 
 
    // Process other messages. 
 
    case WM_DESTROY: 
 
      // Destroy the menu items' font handles. 
 
      for (i = 0; i < CITEMS; i++) 
        DeleteObject(myitem[i].hfont); 
 
      PostQuitMessage(0); 
      break; 
 
    default: 
      return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam); 
  } 
  return NULL; 
} 
 
HFONT GetAFont(int fnFont) 
{ 
  static LOGFONT lf; // structure for font information 
 
  // Get a handle to the ANSI fixed-pitch font, and copy 
  // information about the font to a LOGFONT structure. 
 
  GetObject(GetStockObject(ANSI_FIXED_FONT), sizeof(LOGFONT), 
    &lf); 
 
  // Set the font attributes, as appropriate. 
 
  if (fnFont == BOLD) 
    lf.lfWeight = FW_BOLD; 
  else 
    lf.lfWeight = FW_NORMAL; 
 
  lf.lfItalic = (fnFont == ITALIC); 
  lf.lfItalic = (fnFont == ULINE); 
 
  // Create the font, and then return its handle. 
 
  return CreateFont(lf.lfHeight, lf.lfWidth, 
    lf.lfEscapement, lf.lfOrientation, lf.lfWeight, 
    lf.lfItalic, lf.lfUnderline, lf.lfStrikeOut, lf.lfCharSet, 
    lf.lfOutPrecision, lf.lfClipPrecision, lf.lfQuality, 
    lf.lfPitchAndFamily, lf.lfFaceName); 
} 
 

Index