MSGBOXPARAMS

msgboxparams yapısı, bir ileti kutusu görüntülemek için kullanılan bilgileri içerir. Bu yapı MessageBoxIndirect işlevi kullanır.

typedef struct {UINT cbSize; 
  hwnd hwndOwner; 
  HINSTANCE HINSTANCE; 
  lpctstr lpszText; 
  lpctstr lpszCaption; 
  dword dwStyle; 
  lpctstr lpszIcon; 
  dword dwContextHelpId; 
  msgboxcallback lpfnMsgBoxCallback; 
  dword dwLanguageId; 
} MSGBOXPARAMS, * PMSGBOXPARAMS, ÇOK * LPMSGBOXPARAMS 

 

Üyeler

cbSize
Yapısı boyutunu bayt cinsinden belirtir.
hwndOwner
Sahibi pencereyi tanımlar. Bu üye null olabilir.
hINSTANCE
LpszIcon üye tarafından belirlenen simge kaynağı ve lpszText veya lpszCaption üye tarafından tanımlanan dize kaynağı içeren örneğini tanımlar.
lpszText
Boş sonlandırılmış dize veya dize Kaynak tanıtıcısı işaretçisi, görüntülenecek iletiyi içeren.
lpszCaption
İşaretçi boş sonlandırılmış dize veya ileti kutusu başlık içeren bir dize kaynak tanımlayıcısı. Bu üye null ise, varsayılan başlık hata kullanılır.
dwStyle
İletişim kutusunun davranış ve içeriği belirler bit bayrakları kümesi belirtir. MessageBoxEx işlevi uType parametresi için açıklanan bayrakları bir arada bu üye olabilir.

LpszIcon üye tarafından belirtilen simgesini görüntülemek için ileti kutusunda istediğiniz ek olarak, MB_USERICON bayrağını belirtebilirsiniz.

lpszIcon
Bir simge kayna?ynyn tanımlar. Bu parametre boş sonlandırılmış dize ya da MAKEINTRESOURCE makro geçirilen bir tamsayı tanıtıcısı olabilir.

Yük standart sistem tanımlı simgelerden biri, HINSTANCE üye NULL ve set lpszIcon değerlerinden birine LoadIcon fonksiyonu ile listelenen.

DwStyle üye MB_USERICON bayrağı atamazsa bu üye yoksayılır.

dwContextHelpId
Yardım içeriği tanımlar. Yardım olay meydana gelirse, bu değer belirtilen mesaj kutusu sahibi pencere veya geri arama işlevine gönderir HELPINFO yapısı.
lpfnMsgBoxCallback
İleti kutusu için Yardım olayları işleyen işlev işaretçisi. Geriçağırım işlevi aşağıdaki biçime sahiptir:

VOID callback MsgBoxCallback (LPHELPINFO lpHelpInfo) 

 

Bu üye boş ise, ileti kutusu sahibi pencereye wm_help iletileri gönderir ne zaman Yardım olayları meydana.

dwLanguageId
Önceden tanımlanmış basma düğmeleri bulunan metin görüntüleme dili belirtir. Bu değer MAKELANGID makro tarafından döndürülen biçiminde olmalıdır.

Win32 tarafından desteklenen dil tanımlayıcıları listesi için bkz: Dil tanımlayıcıları. Not her yerelleştirilmiş sürüm, Windows ve Windows NT genellikle yalnızca sınırlı sayıda dilde kaynaklar içerir. Böylece, örneğin, US version LANG_TURKISH sunar, lang_french Fransız versiyonu sunar, lang_german Almanca sürümü sunuyor ve lang_japanese Japonca sürümünü sunar. Her sürüm lang_neutral bulunmaktadır. Bu wLanguageId parametresiyle kullanılabilir değerler kümesini sınırlandırır. Bir dil tanımlayıcısı belirtmeden önce sistemde yüklü yerel ayarların numaralandırmak gerekir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
Unicode:Unicode ve ANSI yapılar tanımlanan.

Ayrıca bkz:

İletişim kutuları genel bakış, iletişim kutusu yapıları, HELPINFO, LoadIcon, MAKEINTRESOURCE, MAKELANGID, MessageBoxEx, MessageBoxIndirect, wm_help

Index