WM_USERCHANGED

WM_USERCHANGED ข้อความจะส่งถึง windows ทั้งหมดหลังจากที่ผู้ใช้ได้ล็อก หรือปิด เมื่อผู้ใช้เปิด หรือปิด ระบบปรับปรุงการตั้งค่าเฉพาะตัวของผู้ใช้ ระบบส่งข้อความนี้ทันทีหลังจากการปรับปรุงการตั้งค่า.

WM_USERCHANGED wParam = 0       / / ไม่ใช้ ต้องเป็นศูนย์ lParam = 0       / / ไม่ใช้ ต้องเป็นศูนย์ 

 

ส่งกลับค่า

แอปพลิเคชันควรกลับศูนย์ถ้าดำเนินกับข้อความนี้.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของ Windowsหน้าต่างข้อความ