ข้อความหน้าต่าง

มีใช้ข้อความต่อไปนี้เพื่อสร้าง และจัดการ windows.

WM_ACTIVATE
WM_ACTIVATEAPP
WM_CANCELMODE
WM_CHILDACTIVATE
WM_CLOSE
WM_COMPACTING
WM_CREATE
WM_DESTROY
WM_ENABLE
WM_ENTERSIZEMOVE
WM_EXITSIZEMOVE
WM_GETICON
WM_GETMINMAXINFO
WM_GETTEXT
WM_GETTEXTLENGTH
WM_INPUTLANGCHANGE
WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST
WM_MOVE
WM_MOVING
WM_NCACTIVATE
WM_NCCALCSIZE
WM_NCCREATE
WM_NCDESTROY
WM_PARENTNOTIFY
WM_QUERYDRAGICON
WM_QUERYOPEN
WM_QUIT
WM_SETICON
WM_SETTEXT
WM_SETTINGCHANGE
WM_SHOWWINDOW
WM_SIZE
WM_SIZING
WM_STYLECHANGED
WM_STYLECHANGING
WM_USERCHANGED
WM_WINDOWPOSCHANGED
WM_WINDOWPOSCHANGING
WM_WININICHANGE

Index