WM_ENTERSIZEMOVE

WM_ENTERSIZEMOVE จะส่งข้อความครั้งเดียวไปยังหน้าต่างหลังจากเข้าลูปโมดอลย้าย หรือปรับขนาด เข้าสู่หน้าต่างการย้ายหรือปรับขนาดลูปโมดอล เมื่อผู้ใช้คลิกที่แถบชื่อเรื่องของหน้าต่างหรือเส้นขอบสำหรับปรับขนาด หรือ เมื่อหน้าต่างWM_SYSCOMMANDข้อความที่ส่งผ่านไปยังฟังก์ชันDefWindowProcและพารามิเตอร์wParamของข้อความระบุค่า SC_MOVE หรือ SC_SIZE การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการส่งกลับDefWindowProc.

ระบบส่งข้อความ WM_ENTERSIZEMOVE คำนึงว่าการลากของ windows ทั้งหมดถูกเปิดใช้งาน.

WM_ENTERSIZEMOVE wParam = 0  / / ไม่ใช้ ต้องเป็นศูนย์ lParam = 0  / / ไม่ใช้ ต้องเป็นศูนย์ 

 

พารามิเตอร์

ข้อความนี้ไม่มีไม่มีพารามิเตอร์.

ส่งกลับค่า

แอปพลิเคชันควรกลับศูนย์ถ้าดำเนินกับข้อความนี้.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการรุ่น 3.51 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของ Windowsข้อความในหน้าต่าง DefWindowProc, WM_EXITSIZEMOVE, WM_SYSCOMMAND

Index