Okno triedy ponuky

Môžete zadať predvolené ponuky nazýva triedy v ponuke , keď môžete zaregistrovať triedu okna. Tak chcete urobiť, priradíte názov ponuky šablóny zdroja lpszMenuName členského WNDCLASS štruktúry používané pri registrácii triedy.

V predvolenom nastavení každé okno je priradená triedy ponuky pre jeho triedu okna takže nie je potrebné explicitne nakládku menu a priradiť každú testovaciu jamku. Trieda ponuky môžete prepísať zadaním jeho rukoväť a rôzne ponuky pri volaní funkcie CreateWindowEx . Ponuka okno môžete zmeniť aj po jej vytvorení pomocou funkcie SetMenu . Ďalšie informácie nájdete v časti Okna tried.

Index