Vytvorenie urýchľovače pre atribúty písma

Príklad v tomto oddiele ukazuje ako plní tieto úlohy:

Tieto úlohy sú preukázané v kontexte aplikácie, ktorá obsahuje znak ponuky a zodpovedajúce urýchľovače, aby užívateľ mohol vybrať atribúty aktuálne písmo.

Nasledujúce časť zdrojov definičný súbor definuje charakter menu a pridružené akcelerátora tabuľky. Poznámka položky ponuky Zobraziť akcelerátora úderov a že každý akcelerátora rovnakým identifikátorom ako jej pridružené ponuky položku.

# zahŕňajú lt;windows.h > # zahŕňať "acc.h" skrytie MENU {POPUP "& znak" {MENUITEM "& Regular\tF5", IDM_REGULAR MENUITEM "& Bold\tCtrl + B", IDM_BOLD MENUITEM "& Italic\tCtrl + I", IDM_ITALIC MENUITEM "& Underline\tCtrl + U", IDM_ULINE}
} URÝCHĽOVAČE FontAccel {VK_F5, IDM_REGULAR, VIRTKEY "B", IDM_BOLD, kontrolu, VIRTKEY "Ja", IDM_ITALIC, kontrolu, VIRTKEY "U", IDM_ULINE, kontrolu, VIRTKEY} 
 

V nasledovných častiach z aplikácie zdrojový súbor ukázať, ako vykonávať urýchľovačov.

HWND hwndMain;   // handle to main window 
HANDLE hinstAcc;  // handle to application instance 
 
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hinst, HINSTANCE hinstPrev, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow) 
{ 
  MSG msg;      // application messages 
  HACCEL haccel;   // handle to accelerator table 
 
  // Perform the initialization procedure. 
 
  // Create a main window for this application instance. 
 
  hwndMain = CreateWindowEx(0L, "MainWindowClass", 
    "Sample Application", WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, 
    CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, NULL, 
    hinst, NULL ); 
 
  // If a window cannot be created, return "failure." 
 
  if (!hwndMain) 
    return FALSE; 
 
  // Make the window visible and update its client area. 
 
  ShowWindow(hwndMain, nCmdShow); 
  UpdateWindow(hwndMain); 
 
  // Load the accelerator table. 
 
  haccel = LoadAccelerators(hinstAcc, "FontAccel"); 
  if (haccel == NULL) 
    HandleAccelErr(ERR_LOADING);   // application defined 
 
  // Get and dispatch messages until a WM_QUIT message is 
  // received. 
 
  while (GetMessage(&msg, NULL, NULL, NULL)) 
  { 
    // Check for accelerator keystrokes. 
 
    if (!TranslateAccelerator( 
        hwndMain,   // handle to receiving window 
        haccel,    // handle to active accelerator table 
        &msg))     // address of message data 
    {
      TranslateMessage(&msg); 
      DispatchMessage(&msg); 
    } 
  } 
  return msg.wParam; 
} 
 
LRESULT APIENTRY MainWndProc(HWND hwndMain, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
  BYTE fbFontAttrib;    // array of font-attribute flags 
  static HMENU hmenu;    // handle to main menu 
 
  switch (uMsg) 
  { 
    case WM_CREATE: 
 
      // Add a check mark to the Regular menu item to 
      // indicate that it is the default. 
 
      hmenu = GetMenu(hwndMain); 
      CheckMenuItem(hmenu, IDM_REGULAR, MF_BYCOMMAND | 
        MF_CHECKED); 
      return 0; 
 
    case WM_COMMAND: 
      switch (LOWORD(wParam)) 
      { 
        // Process the accelerator and menu commands. 
 
        case IDM_REGULAR: 
        case IDM_BOLD: 
        case IDM_ITALIC: 
        case IDM_ULINE: 
 
          // GetFontAttributes is an application-defined 
          // function that sets the menu-item check marks 
          // and returns the user-selected font attributes. 
 
          fbFontAttrib = GetFontAttributes( 
            (BYTE) LOWORD(wParam), hmenu); 
 
          // SetFontAttributes is an application-defined 
          // function that creates a font with the 
          // user-specified attributes the font with 
          // the main window's device context. 
 
          SetFontAttributes(fbFontAttrib); 
          break; 
 
        default: 
          break; 
      } 
      break; 
 
      // Process other messages. 
 
    default: 
      return DefWindowProc(hwndMain, uMsg, wParam, lParam); 
  } 
  return NULL; 
} 
 

Index