IRichEditOle::SetLinkAvailable

Ustawia wartość bitowe dostępne łącza obiektu flagi. Dostępne łącze bitowe wartości domyślne do PRAWDA. Powinny one być ustawione na wartość FALSE jeśli wystąpią błędy łącza, wskazujących na problemy z łączeniem się obiekt połączony lub aplikacji. Jeśli naprawy tych problemów, bit powinna być ustawiona na TRUE, ponownie.

(HRESULT SetLinkAvailable LONG  iob, BOOL  fAvailable  );
 

Parametry

iob
Indeks obiektu, którego bitowy ma zostać utworzona. Jeśli ten parametr jest REO_IOB_SELECTION, bitów na zaznaczony obiekt ma zostać utworzona.
fAvailable
Wartość, aby ustawić bit. Może być wartość TRUE lub FALSE.

Zwraca wartości

Zwraca sukces stanu. Użycie GetScode do pobrania SCODE. Może być wartość S_OK lub E_INVALIDARG, gdy indeks jest nieprawidłowy.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, interfejsów OLE Rich Edit, IRichEditOle