Tworzenie okna podrzędnego

Aby utworzyć okna podrzędnego, aplikacja MDI albo wywołuje funkcję CreateMDIWindow lub wysyła komunikat WM_MDICREATE aby oknie klienta MDI. Bardziej wydajnym sposobem tworzenia okien podrzędnych MDI jest do wywołania funkcji funkcji CreateWindowEx , określając styl WS_EX_MDICHILD rozszerzone. Wątek w aplikacji MDI można użyć CreateMDIWindow lub funkcji CreateWindowEx , aby utworzyć okna podrzędnego w innym wątku. Wiadomość WM_MDICREATE jest używana tylko w kontekście tego samego wątku.

Zniszczenie okna podrzędnego, aplikacja MDI wysyła wiadomość WM_MDIDESTROY aby oknie klienta MDI.

Index