Przetwarzanie wiadomości WM_CREATE

W przykładzie Tworzenie narzędzi pole kombi przetwarza wiadomość WM_CREATE utworzyć dwa formanty typu pole kombi jako okien podrzędnych. On następnie podklas Edycja formantów (wybór pól) w każdym polu kombi, ponieważ otrzymują znak wejściowe dla prostych i rozwijanego kombi. Stosowanie pobiera dojścia do każdego formantu edycji za pomocą funkcji ChildWindowFromPoint.

Do podklas formantów edycyjnych, aplikacja wywołuje funkcję SetWindowLong , zastępując adres procedury okna klasy adres przez aplikację SubClassProc funkcji. Adres oryginalnego procedurę okna jest zapisywany w globalnej zmiennej lpfnEditWndProc.

SubClassProcprzechwytuje kartę, esc i wprowadź klucze i powiadamia okna narzędzi przez wysłanie wiadomości zdefiniowane przez aplikację (WM_TAB, WM_ESC i WM_ENTER). SubClassProcużywa funkcji CallWindowProc w celu przekazywania większość wiadomości oryginalnej procedury okna, lpfnEditWndProc.

Index