Tworzenie proste okno

Szablon pola dialogowe określa style okien i identyfikator formantu pola kombi. W tym przykładzie pole kombi użyto stylów CBS_SIMPLE, CBS_SORT, WS_VSCROLL i WS_TABSTOP.

Okno dialogowe zawiera również trzy przyciski: Zmiana (IDOK), Ignoruj (IDSKIP) i Anuluj (IDCANCEL). Stałe IDOK i IDCANCEL są definiowane przez pliki nagłówkowe SDK. Stała IDSKIP jest zdefiniowany w pliku nagłówka aplikacji, jak identyfikator formantu pola kombi, IDCOMBO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat okien dialogowych zobacz Okien dialogowych.

Index