CBN_SELENDOK

Varslingsmelding CBN_SELENDOK sendes når brukeren velger et listeelement i, eller velger et element, og lukker deretter listen. Det angir at brukerens valg skal behandles. Det overordnede vinduet i kombinasjonsboksen mottar denne varslingsmelding gjennom WM_COMMAND -melding.

CBN_SELENDOK idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikator for kombinasjonsboksen boksen hwndComboBox = (HWND) lParam;       / / håndtere til kombinasjonsboks 

 

Merknader

I en kombinasjonsboks med CBS_SIMPLE-stil sendes varslingsmelding CBN_SELENDOK umiddelbart før hver CBN_SELCHANGE varslingsmelding.

Hvis WS_EX_NOPARENTNOTIFY utvidet Vindustype angis for kombinasjonsboksen, sendes ikke varslingsmelding CBN_SELENDOK.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CBN_SELCHANGE, CBN_SELENDCANCEL, WM_COMMAND

Index