LOBYTE

המאקרו LOBYTE מאחזר את מהדרגה הנמוכה הערך הנתון של 16 סיביות.

(בית LOBYTE המילה  wValue / / אחזור ערך מאילו מהדרגה הנמוכה);
 

פרמטרים

wValue
מציין את הערך שיש להמיר.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא מהדרגה הנמוכה של הערך שצוין.

הערות

המאקרו LOBYTE מוגדר כדלקמן:

# הגדרת LOBYTE(w) ((בתים) (w)) 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על windef.h.

ראה גם

מבט כולל על Windows, חלון פקודות מאקרו, HIBYTE, LOWORD