חלון פקודות מאקרו

נעשה שימוש בפקודות המאקרו הבאות כדי ליצור ולנהל חלונות.

GET_X_LPARAM
GET_Y_LPARAM
HIBYTE
HIWORD
LOBYTE
LOWORD
MAKELONG
MAKELPARAM
MAKELRESULT
MAKEWORD
MAKEWPARAM

ראה גם

מבט כולל על Windows, חלון הודעות

Index