CREATESTRUCT

Uygulama penceresi yordama geçirilen başlatma parametreleri createstruct yapısını tanımlar.

typedef struct tagCREATESTRUCT {/ / cs LPVOID lpCreateParams; 
  HINSTANCE HINSTANCE; 
  HMENU'nun HMENU'nun; 
  hwnd hwndParent; 
  int cy; 
  int cx; 
  int y; 
  int x; 
  UZUN stili; 
  lpctstr lpszName; 
  lpctstr lpszClass; 
  dword dwExStyle; 
} CREATESTRUCT 

 

Üyeler

lpCreateParams
Pencere oluşturmak için kullanılabilecek ek veriler içerir. Pencere Cw_usedefault veya CreateWindowEx işlevi çağrısının sonucu oluşturulan, bu üye işlev çağrısında belirtilen lpParam parametresi değerini içerir.

Oluşturuluyor penceresindeki bir MDI penceresinin ise, bu üye, bir MDICREATESTRUCT yapısı için işaretçi içerir.

Windows NT: Pencere iletişim şablondan oluşturulan, bu üye penceresi oluşturma veri bayt cinsinden boyutunu belirtir kısa bir değer adresidir. Değer oluşturma verileri hemen gelir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki açıklamalar bölümüne bakın.

hINSTANCE
Yeni bir pencere sahibi modülü ele.
hMENU'nun
İdare tarafından yeni bir pencere kullanılacak menü.
hwndParent
Pencerenin alt pencere ise üst pencereye kolu. Pencere aitse, bu üye sahibi pencereyi tanımlar. Bir çocuk ya da sahip olunan pencere pencere ise, bu üye null olur.
cy
Yeni penceresinin yüksekliğini piksel cinsinden belirtir.
cx
Yeni bir pencere genişliğini piksel cinsinden belirtir.
y
Yeni pencerenin sol üst köşesinin y koordinatı belirtir. Yeni pencerede alt pencere ise, koordinatları göreli olarak üst pencere vardır. Aksi takdirde, koordinatları göreli olarak ekran kökeni vardır.
x
Yeni penceresinin sol üst köşesindeki x-koordinatı belirtir. Yeni pencerede alt pencere ise, koordinatları göreli olarak üst pencere vardır. Aksi takdirde, koordinatları göreli olarak ekran kökeni vardır.
stil
Yeni bir pencere stili belirtir.
lpszName
Biten yeni pencerenin adını belirten bir dize işaretçisi.
lpszClass
Yeni bir pencere sınıfı adını belirtir bir boş sonlandırılmış dize işaretçisi.
dwExStyle
Genişletilmiş stil için yeni bir pencere belirtir.

Açıklamalar

Windows NT: İşaretçiyi dword hizalı olmayabilir çünkü HİZALANMAMIŞ türü kullanılarak bildirilmiş bir işaretçi kullanarak lpCreateParams üye tarafından temsil edilen veri erişim. Bu aşağıdaki örnekte gösterilmektedir

typedef struct tagMyData {/ / oluşturma verileri buraya tanımlayın. 
} VERİLERİM; 
 
typedef struct tagMyDlgData {kısa cbExtra; 
  VERİLERİM verilerim; 
} MYDL&GDATA, HİZALANMAMIŞ * PMYDLGDATA; 
 
pmydlgdata pMyDlgdata (pmydlgdata) = (((lpcreatestruct) lParam)-gt; lpCreateParams) 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
Unicode:Unicode ve ANSI yapılar tanımlanan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere yapıları, Cw_usedefault, CreateWindowEx, MDICREATESTRUCT

Index