DispatchMessage

DispatchMessage işlevi bir pencere yordamı bir mesaj gönderir. Genellikle kullanılır gönderme mesaj GetMessage işlevi tarafından adresinden alındı.

 long DispatchMessage) const msg  * lpmsg / / ileti yapısı için işaretçi);
 

Parametreleri

lpmsg
İletiyi içeren bir msg yapısı için işaretçi.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, penceresinin yordam tarafından döndürülen değeri belirtir. Mesaj gönderilir anlamını bağlı olsa da, dönüş değeri genellikle gözardı edilir.

Açıklamalar

msg yapısı geçerli ileti değerler içermelidir. Lpmsg parametresi için işaret ediyorsa bir WM_TIMER iletisi ve WM_TIMER ileti lParam parametresinin null değil, lParam noktaları pencere yordamı yerine çağrılan işleve.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanın.
Unicode:Unicode ve ANSI sürümleri Windows NT olarak uygulanır.

Ayrıca bkz:

İleti ve ileti sıraları genel bakış, ileti ve ileti sırası işlevleri, GetMessage, msg, PeekMessage, TranslateMessage, WM_TIMER

Index