ICONMETRICS

ICONMETRICS yapısı simgeleriyle ilişkili ölçeklenebilir ölçümlerini içerir. Bu yapı ile kullanılan SPI_GETICONMETRICS ya da SPI_SETICONMETRICS eylem belirtildiğinde SystemParametersInfo fonksiyonu.

 typedef struct tagICONMETRICS {UINT cbSize; 
    int iHorzSpacing; 
    int iVertSpacing; 
    int iTitleWrap; 
    logfont lfFont; 
} ICONMETRICS, ÇOK * LPICONMETRICS 

 

Üyeler

cbSize
Yapısı boyutunu bayt cinsinden belirtir.
iHorzSpacing ve iVertSpacing
Piksel cinsinden düzenlenmiş her simge için yatay ve dikey boşluk.
iTitleWrap
Başlık kaydırma bayrağını. Bu üye sıfır ise, simge başlıklarının yeni satıra kaydırmak. Bu üye sıfır ise, başlık kaydırma değil.
lfFont
Simge başlıklarının için kullanılacak yazı tipini belirtir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: 3.5 veya sonraki sürümünü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
Unicode:Unicode ve ANSI yapılar tanımlanan.

Ayrıca bkz:

Simgeleri genel bakış, Simge yapılar, SystemParametersInfo

Index