โครงสร้างของหน้าต่าง

ใช้โครงต่อไปนี้เพื่อสร้าง และจัดการ windows.

CLIENTCREATESTRUCT
CREATESTRUCT
MINMAXINFO
NCCALCSIZE_PARAMS
STYLESTRUCT
WINDOWPLACEMENT
WINDOWPOS

Index