STYLESTRUCT

STYLESTRUCTโครงสร้างประกอบด้วยลักษณะหน้าต่างสำหรับหน้าต่าง.

typedef struct tagSTYLESTRUCT { / / ss DWORD styleOld 
    DWORD styleNew 
} STYLESTRUCT, * LPSTYLESTRUCT 

 

สมาชิก

ลักษณะ
ระบุถึงอาร์เรย์ของค่าสถานะลักษณะหรือลักษณะขยายหน้าต่าง.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการรุ่น 3.5 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ต้องการเวอร์ชัน 1.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของ Windows,โครงสร้างของหน้าต่าง WM_STYLECHANGED, WM_STYLECHANGING

Index