EM_SETWORDBREAKPROCEX

ตั้งค่ากระบวนการแบ่งคำขยาย.

EM_SETWORDBREAKPROCEX
wParam = (WPARAM) 0
lParam = pfnWordBreakProcEx (LPARAM) 

พารามิเตอร์

pfnWordBreakprocEx
ที่อยู่ของฟังก์ชันEditWordBreakProcExหรือค่า NULL จะใช้กระบวนการเริ่มต้น.

ส่งกลับค่า

ส่งกลับอยู่ก่อนหน้าคำแบ่งขั้นตอนขยาย.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการรุ่น 3.51 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน richedit.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมแก้ไข Richข้อความแก้ไข Rich, EditWordBreakProcEx, EM_GETWORDBREAKPROCEX

Index