EM_GETWORDBREAKPROCEX

ดึงข้อมูลอยู่ที่ลงทะเบียนแล้วในขณะนี้ขยายกระบวนการแบ่งคำ.

EM_GETWORDBREAKPROCEX
wParam = (WPARAM) 0
lParam = (LPARAM) 0 

ส่งกลับค่า

ส่งกลับค่าอยู่ของกระบวนการปัจจุบัน.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการรุ่น 3.51 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน richedit.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมแก้ไข Rich, Rich แก้ไขข้อความ

Index