FINDTEXT

FINDTEXTโครงสร้างประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อความการค้นหาในตัวควบคุมการแก้ไขที่รวย โครงสร้างนี้จะใช้กับข้อความ EM_FINDTEXT.

typedef struct _findtext {CHARRANGE ค่าธรรมเนียม 
    LPSTR lpstrText 
} FINDTEXT 

 

สมาชิก

ค่าธรรมเนียม
ช่วงการค้นหา.
lpstrText
สิ้นสุดด้วย null สายอักขระการค้นหา.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน commdlg.h
ไลบรารีที่นำเข้า:ใช้ comdlg32.lib
Unicode:นำมาใช้เป็น Unicode และ ANSI รุ่นบน Windows NT.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมแก้ไข Rich,โครงสร้างแก้ไข Rich, EM_FINDTEXT

Index