โครงสร้างแก้ไข Rich

โครงต่อไปนี้จะใช้กับตัวควบคุมแก้ไข rich.

CHARFORMAT
CHARFORMAT2
CHARRANGE
COMPCOLOR
EDITSTREAM
ENCORRECTTEXT
ENDROPFILES
ENLINK
ENOLEOPFAILED
ENPROTECTED
ENSAVECLIPBOARD
FINDTEXT
FINDTEXTEX
FORMATRANGE
MSGFILTER
PARAFORMAT
PARAFORMAT2
เครื่องหมายวรรคตอน
REOBJECT
REPASTESPECIAL
REQRESIZE
SELCHANGE
TEXTRANGE

Index