EM_SETIMECOLOR

ตั้งค่าสีองค์ประกอบ IME ข้อความนี้จะมีเฉพาะในภาษาเอเชียรุ่นของระบบปฏิบัติการ.

EM_SETIMECOLOR
wParam = (WPARAM) 0
lParam = (LPARAM) (COMPCOLOR *) aCompColor 

พารามิเตอร์

aCompColor
ที่อยู่ของเรย์สี่องค์ประกอบของโครงสร้างของCOMPCOLORที่ประกอบด้วยสีองค์ประกอบมีการตั้งค่า.

ส่งกลับค่า

กลับไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ ศูนย์มิฉะนั้น.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการรุ่น 3.51 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน richedit.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมแก้ไข Richข้อความแก้ไข Rich, EM_GETIMECOLOR, COMPCOLOR

Index