EM_GETIMECOLOR

ดึงสีองค์ประกอบ IME ข้อความนี้จะมีเฉพาะในภาษาเอเชียรุ่นของระบบปฏิบัติการ.

EM_GETIMECOLOR
wParam = (WPARAM) 0
lParam = (LPARAM) (COMPCOLOR *) aCompColor 

พารามิเตอร์

aCompColor
ที่อยู่ของเรย์เป็น 4 องค์ประกอบของโครงสร้างCOMPCOLORที่ได้รับสีองค์ประกอบ.

ส่งกลับค่า

กลับไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ ศูนย์มิฉะนั้น.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการรุ่น 3.51 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน richedit.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมแก้ไข Richข้อความแก้ไข Rich, COMPCOLOR

Index