menuhelpid

Menuhelpidโครงสร้างเป็นข้อมูลสุดท้ายที่เขียนให้กับทรัพยากร RT_MENU สำหรับเมนูหรือเมนูย่อยถ้าสมาชิกresInfoของการPOPUPMENUITEM MFR_POPUP ถูกตั้งค่าโครงสร้าง คำจำกัดความของโครงสร้างmenuhelpidไว้คือที่นี่สำหรับคำอธิบายเฉพาะ ไม่ปรากฏอยู่ในแฟ้มหัวข้อมาตรฐานใด ๆ.

 typedef struct menuhelpid {DWORD helpID 
} menuhelpid 

 

สมาชิก

helpID
ระบุนิพจน์ตัวเลขที่ระบุรหัสที่ใช้ในการระบุเมนูในระหว่างการประมวลผล WM_HELP.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของทรัพยากรโครงสร้างทรัพยากร MENUHEADER,POPUPMENUITEM

Index