GetMenuItemCount

ฟังก์ชันGetMenuItemCountกำหนดหมายเลขของรายการในเมนูที่ระบุ.

int GetMenuItemCount ( HMENU  hMenu / / จัดการเมนู);
 

พารามิเตอร์

hMenu
จัดการกับหมายเลขอ้างอิงไปยังเมนูเพื่อจะได้ตรวจ.

ส่งกลับค่า

ถ้าฟังก์ชันสำเร็จ ค่าส่งกลับระบุจำนวนของรายการในเมนู.

ถ้าฟังก์ชันล้มเหลว ค่าส่งกลับเป็น– 1 การขอเพิ่มเติมข้อมูลข้อผิดพลาด โทร GetLastError.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h
ไลบรารีที่นำเข้า:ใช้ user32.lib.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของเมนูเมนูฟังก์ชัน GetMenuItemID

Index