เมนู

ภาพรวมนี้อธิบายเมนู และอธิบายถึงวิธีการใช้ในโปรแกรมประยุกต์ Win32.