วาดเจ้าของรายการเมนู

แอปพลิเคชันทั้งหมดสามารถควบคุมลักษณะที่ปรากฏของรายการเมนู โดยใช้วาดเจ้าของสินค้า วาดเจ้าของสินค้าต้องใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับรูปวาดที่เลือก (เน้น), ตรวจสอบ และเครื่องหมายขีดอเมริกา ตัวอย่างเช่น ถ้าโปรแกรมประยุกต์ให้เมนูแบบอักษร มันไม่สามารถวาดแต่ละรายการในเมนู โดยใช้แบบอักษรสอดคล้องกัน สินค้าสำหรับโรมันจะวาดกับโรมัน สินค้าสำหรับตัวเอียงจะถูกวาดในตัวเอียง และอื่น ๆ.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายการเมนู Creating Owner-Drawn.

Index