PostAppMessage

ฟังก์ชันPostAppMessageจะล้าสมัย ฟังก์ชันมีไว้สำหรับความเข้ากันได้กับ Windows รุ่นที่ 16 บิตเท่านั้น โปรแกรมประยุกต์ Win32 ควรใช้ฟังก์ชันPostThreadMessage.

ดูเพิ่มเติม

ข้อความและภาพรวมของคิวข้อความข้อความและฟังก์ชันคิวข้อความ

Index