LBN_ERRSPACE

โปรแกรมประยุกต์ส่งข้อความแจ้งเตือน LBN_ERRSPACE เมื่อกล่องรายการที่ไม่สามารถจัดสรรหน่วยความจำเพียงพอเพื่อตอบสนองการร้องขอที่ระบุ หน้าต่างหลักของกล่องรายการได้รับข้อความแจ้งเตือนนี้ผ่านทางข้อความ WM_COMMAND.

LBN_ERRSPACE idListBox = (int) LOWORD(wParam)  / / ตัวระบุของรายการกล่อง hwndListBox = lParam (HWND)       / / จัดการกล่องรายการ 

 

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ต้องการเวอร์ชัน 1.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของกล่องรายการข้อความกล่องรายการ WM_COMMAND

Index