กล่องรายการ

Microsoft Win32 ? application programming interface (API) ให้กล่องโต้ตอบและตัวควบคุมเพื่อสนับสนุนการสื่อสารระหว่างโปรแกรมประยุกต์และผู้ใช้ กล่องรายการจะควบคุมหน้าต่างที่ประกอบด้วยรายการซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกรายการ.

Index