EN_SETFOCUS

ส่งข้อความแจ้งเตือน EN_SETFOCUS เมื่อตัวควบคุมการแก้ไขได้รับโฟกัสแป้นพิมพ์ หน้าต่างหลักของตัวควบคุมการแก้ไขได้รับข้อความแจ้งเตือนนี้ผ่านทางข้อความ WM_COMMAND.

 EN_SETFOCUS idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam) / / ตัวบ่งชี้การแก้ไขควบคุม wNotifyCode = HIWORD(wParam)      / / แจ้งรหัส hwndEditCtrl = lParam (HWND)      / / จัดการของตัวควบคุมการแก้ไข 

 

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ต้องการเวอร์ชัน 1.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของตัวควบคุมแก้ไขแก้ไขข้อความการควบคุม EN_KILLFOCUS, WM_COMMAND

Index