CBN_DROPDOWN

ส่งข้อความแจ้งเตือน CBN_DROPDOWN เมื่อกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสมจะถูกทำให้มองเห็น หน้าต่างหลักของกล่องคำสั่งผสมได้รับข้อความแจ้งเตือนนี้ผ่านทางข้อความ WM_COMMAND.

CBN_DROPDOWN idComboBox = (int) LOWORD(wParam)  / / รหัสของคำสั่งผสมกล่อง hwndComboBox = lParam (HWND)       / / จัดการกล่องคำสั่งผสม 
 

หมายเหตุ

ข้อความแจ้งเตือนนี้สามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะสำหรับกล่องคำสั่งผสมกับลักษณะ CBS_DROPDOWN หรือ CBS_DROPDOWNLIST.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ต้องการเวอร์ชัน 1.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของกล่องคำสั่งผสมข้อความของกล่องคำสั่งผสม CBN_CLOSEUP, WM_COMMAND